Επιταχύνει το ΥΠΕΝ για το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ - Αναθέτει σε Σύμβουλο την αξιολόγηση.

Την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά η ανάπτυξη και εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ επιδιώκει το ΥΠΕΝ.

Για το σκοπό αυτό, προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου στην ωρίμανση των διαδικασιών παρακολούθησης και παραλαβής του ΕΧΠ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)». 

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στην παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων της μελέτης αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην υποστήριξη της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού για την αξιολόγηση των επιμέρους παραδοτέων της μελέτης αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και στην διοικητική υποστήριξη κατά την τήρηση των σταδίων της θεσμικής διαδικασίας έγκρισής του.  

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο της παρεχόμενης από τον αναζητούμενο σύμβουλο υπηρεσίας θα αποτελέσει η υποστήριξη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στα εξής: 

α) στην αξιολόγηση των παραδοτέων του έργου «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.), με την υποβολή των ανάλογων εκθέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση ή συμπλήρωση τους, 

β) στην υποστήριξη της Διεύθυνσης στις συναντήσεις εργασίας με τον ανάδοχο του ΕΧΠ των ΑΠΕ και με εμπλεκόμενους φορείς, 

γ) στην υποστήριξη της Διεύθυνσης κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ενδεικτικά αναφέρεται η τήρηση και επεξεργασία πρακτικών, κ.λπ.). 

Τα επόμενα βήματα για το νέο ΕΧΠ

Σε πρώτη φάση, ο σύμβουλος θα αναλάβει την αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων, του τρόπου και των προβλημάτων εφαρμογής του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ.

Στη συνέχεια, θα εκπονήσει Υποστηρικτική Μελέτη της (Πρότασης) Αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, θα υποβάλλει Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Αναθεώρησης Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, Σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης Αναθεώρησης Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της πρότασης.

Το επόμενο βήμα είναι η Έκθεση αξιολόγησης της διαβούλευσης επί του σχεδίου ΚΥΑ και επί της ΣΜΠΕ της πρότασης του ΕΧΠ των ΑΠΕ, για να ακολουθήσει η αναδιαμόρφωσή τους και η υποβολή των τελικών, αναδιαμορφωμένων Σχεδίων.   

 

3 Ιουνίου 2021

energypress