Προχωράει η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ – 1,5 χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού υπεγράφη η σύμβαση για τη μελέτη.

Πολλά είναι τα ανοικτά ζητήματα ως προς τις μελλοντικές προοπτικές και συνθήκες ανάπτυξης των ΑΠΕ στη χώρα μας, στα πλαίσια και των ενεργειακών-κλιματικών στόχων που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, όμως μια βασική παράμετρος για τον καθορισμό των περαιτέρω εξελίξεων παραμένει το Ειδικό Χωραταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

Η αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου αποτελεί ένα από τα “καυτά” ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί το ΥΠΕΝ, όσο κι αν αυτή συχνά συγκαλύπτεται από την επικαιρότητα.

Όμως, οι σχετικές εξελίξεις προχωράνε το τελευταίο διάστημα, με το ΥΠΕΝ να προχωράει πριν από λίγες ημέρες στην υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)».

Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχτηκε η ένωση οικονομικών φορέων "Τσακίρης Στυλιανός, Γιαννακού Αθηνά, ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Δ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργάτες Ο.Ε., Μωυσιάδη Θεοδούλη, Μουτσιάκης Ευθύμιος".

Ο σχετικός διαγωνισμός είχε προκηρυχτεί πέρυσι, με τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού της μελέτης του θέματος να αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019. 

Η Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού που είχε συγκροτηθεί από το ΥΠΕΝ εισηγήθηκε, με βάση τον “Πίνακα Συνολικής Βαθμολογίας Προσφορών” την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης στο ανάδοχο στις αρχές Απρίλιου του 2020, με την Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατακύρωσης αποτελεσμάτων και ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης να ακολουθεί τον Ιούλιο.

Σχεδόν 3,5 μήνες μετά, υπεγράφη τελικά το συμφωνητικό για την εκπόνηση της μελέτης, με το ΥΠΕΝ να ορίζει άμεσα και την ομάδα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της μελέτης, ώστε πλέον η υπόθεση να τρέξει και η μελέτη να ολοκληρωθεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη πληρότητα και ταχύτητα.   

 

 

16 Νοεμβρίου 2020

energypress