Ενστάσεις από την αγορά αν «βγαίνει» ο στόχος για «offshore» αιολικά σε λειτουργία μέχρι το 2030 – Τι είπαν στην διαβούλευση ΕΛΕΤΑΕΝ, Total και EDF

Το χρονοδιάγραμμα ως προς τις επιμέρους διαδικασίες που πρέπει να διαδέχονται η μία την άλλη μέχρι ότου ο επενδυτής φτάνει να ξεκινήσει να κατασκευάζει το έργο του, καθώς και το ζήτημα υλοποίησης του έργου εντός εξαετίας από την διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, αποτελούν δύο εκ βασικών ενστάσεων που θίγουν οι ΕΛΕΤΑΕΝ, EDF Hellas και Total Energies Renewables στη διαβούλευση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών στις ελληνικές θάλασσες.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, η Total Energies Renewables εκφράζει αμφιβολίες ως προς την πρόβλεψη του νομοσχεδίου, όπου στο άρθρο 67, παράγραφος 4 αναφέρει: «Ο κάθε Επενδυτής ΥΑΠ θέτει το Έργο ΥΑΠ σε λειτουργία το αργότερο ενός έξι (6) ετών από την ημερομηνία διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία επελέγη. Σε κάθε άλλη περίπτωση όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις ακυρώνονται αυτοδικαίως».

Από την πλευρά της η γαλλική ενεργειακή εταιρεία σχολιάζει πως «Η προθεσμία έξι ετών για την ηλέκτριση του έργου από τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας είναι ανεπαρκής, ιδίως για έργα με ισχύ που υπερβαίνει τα 300 MW καθώς και στην περίπτωση εγκατάστασης πλωτών ανεμογεννητριών (floating wind parks)».

Επί του ίδιου θέματος, η ΕΛΕΤΑΕΝ υποστηρίζει πως «η απαίτηση να έχει ολοκληρωθεί το ΥΑΠ εντός 6 ετών από το διαγωνισμό είναι μη ρεαλιστική, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και χωρίς να θεραπευθούν οι γνωστές πολυετείς αναποτελεσματικότητες του κράτους. Ως απόδειξη αυτού απλά αναφέρουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χερσαίων αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμούς της ΡΑΕ δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί εξαιτίας των απίθανων προβλημάτων της γραφειοκρατίας στη χώρα μας. Στην περίπτωση δε των ΥΑΠ, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα ξεκινήσει μετά τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού που έπεται του διαγωνισμού της ΡΑΕ. Η καθυστέρηση αυτή δεν θεραπεύεται επειδή θα έχει προηγηθεί το ΠΔ.
Ούτως ή άλλως, στο σημείο ε) της παρ. 5 του άρ. 74 φαίνεται ότι ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων των επιλεγέντων Έργων ΥΑΠ, θα καθοριστεί αργότερα με Υπουργική Απόφαση.»

Στα ζητήματα του χρονοδιαγράμματος ως προς τα επιμέρους βήματα που απαιτείται να γίνουν εστιάζει η EDF Renewable Hellas, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει αφενός μεγαλύτερη απλοποίηση της συνολικής διαδικασίας καθώς, όπως αναφέρει, «το παρόν σχέδιο νόμου προκειμένου να εφαρμοστεί απαιτεί την έκδοση δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα 7 Υπουργικών Αποφάσεων και Ενός Προεδρικού Διατάγματος», και αφετέρου, την ανάγκη για συνεκτικά και σαφή χρονοδιαγράμματα. Αναφέρει σχετικά πως «Τα χρονοδιαγράμματα που περιέχονται στο παρόν σχέδιο νόμου δεν είναι συνεκτικά και σαφή και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους επενδυτές, ενδεικτικά». Ανάλογη τοποθέτηση παίρνει και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), σημειώνοντας πως «Τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να είναι σαφή και συγκεκριμένα».

Ακολουθεί ολόκληρο το σχόλιο της EDF Renewables Hellas:

Στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης θα θέλαμε καταρχάς να τονίσουμε τον ιδιαίτερα περιορισμένο χρόνο (μόλις 6,5 ημέρες) που δόθηκε στους συμμετέχοντες προκειμένου να υποβάλλουν τα σχόλια/ προτάσεις τους. Έχοντας, λοιπόν, κατά νου, ότι μία τέτοια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκούς διάρκειας δημόσια διαβούλευση (τουλάχιστον 15 ημερών), καταθέτουμε τα κάτωθι, γενικού περιεχομένου, σχόλια:

• Το παρόν σχέδιο νόμου προκείμενου να εφαρμοστεί απαιτεί την έκδοση δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα 7 Υπουργικών Αποφάσεων και ενός Προεδρικού Διατάγματος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που διαχρονικά συνοδεύουν την έκδοση τέτοιων αποφάσεων και ειδικά Προεδρικών Διαταγμάτων, δημιουργεί ερωτηματικά για το εάν και πότε θα επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ).

• Δεν καθορίζεται, ούτε καν, ενδεικτικός στόχος (εν είδει κατωφλίου) σε σχέση με την επιδιωκόμενη εγκατεστημένη ισχύ ΥΑΠ.

• Τα χρονοδιαγράμματα που περιέχονται στο παρόν σχέδιο νόμου δεν είναι συνεκτικά και σαφή και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους επενδυτές, ως ενδεικτικά.

• Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία (ούτε καν χρονικό ορόσημο) αναφορικά με την ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ και τον προσδιορισμό των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ. Επί της ουσίας, δεν προσδιορίζεται – ούτε καν ενδεικτικά – πότε οι ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες ανάπτυξης YAΠ.

• Δεν υπάρχει καμία πρόνοια αναφορικά με την αντιμετώπιση τόσο των υφιστάμενων αδειών παραγωγής για ΥΑΠ που έχουν, ήδη, εκδοθεί από τη ΡΑΕ, όσο και των εκκρεμών αιτημάτων.

• Τα προτεινόμενα κριτήρια επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας των αιτούντων (YAΠ ισχύος 100MW σε ανάπτυξη και λειτουργία και ΥΑΠ ισχύος 25MW σε λειτουργία και συντήρηση) για τη χορήγηση Άδειας ‘Έρευνας ΥΑΠ θα πρέπει να αυξηθούν ώστε: α) να είναι συμβατά με την απαίτηση για ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από δύο δισεκατομμύρια € και β) να διασφαλιστεί ότι θα προσελκυστούν ισχυροί επενδυτές που θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν και να λειτουργήσουν τέτοια πολύπλοκα έργα όπως είναι τα ΥΑΠ.

Μιχάλης Μαστοράκης

Ενστάσεις από την αγορά αν «βγαίνει» ο στόχος για «offshore» αιολικά σε λειτουργία μέχρι το 2030 – Τι είπαν στην διαβούλευση ΕΛΕΤΑΕΝ, Total και EDF