Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938

Η ΡΑΕ, ως η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/21938, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010, καταρτίζει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4001/2011.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ σχετικά με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα, 10.10.2022

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

 

Σχετικά αρχεία:

1) Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (στα ελληνικά)

2) Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (στα αγγλικά)