Ενισχύεται το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα με φόντο την κλιματική αλλαγή.

Επενδύσεις για την ισχυροποίηση του δικτύου απέναντι σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα περιλαμβάνει το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με το διαχειριστή να αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα των παλαιότερων ετών, σύμφωνα με τα οποία έχει γίνει ο σχεδιασμός, έχουν πλέον αλλάξει ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται έργα επαναληπτικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούν την αναβάθμιση δικτύων σε δασικές περιοχές και ευρύτερα με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αναβαθμίσεις δικτύων σε δασικές περιοχές περιλαμβάνουν επενδύσεις ύψους συνολικά 80 εκατ. ευρώ στην πενταετία ως εξής:

- Αντικατάσταση γυμνών αγωγών εναέριων δικτύων ΜΤ, που διέρχονται από δασικές περιοχές, με καλυμμένους αγωγούς ή συνεστραμμένα καλώδια.

- Κατάργηση του εναέριου δικτύου και αντικατάσταση αυτού με υπόγειο δίκτυο ή εναλλακτικά μετατόπιση του εναέριου δικτύου και όδευση αυτού κατά μήκος οδικού δικτύου όπου η υπογείωση δεν επιλέγεται λόγω υψηλού κόστους.

- Τοποθέτηση μονωτικών καλυμμάτων σε στοιχεία του δικτύου.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου και των δεικτών ποιότητας, μέσω της σημαντικής μείωσης των βλαβών και η προστασία της χλωρίδας και της άγριας πανίδας (πχ αποδημητικά πτηνά). Συγκεκριμένα, με το να περιορίζεται η έκθεση των γυμνών αγωγών στα καιρικά φαινόμενα, αποφεύγονται τα παροδικά ή και μόνιμα σφάλματα τα οποία οφείλονται στην επαφή ξένων σωμάτων ή πτηνών επί των αγωγών η των ίδιων των αγωγών μεταξύ τους. 

Επίσης, μέσω της τοποθέτησης μονωτικών καλυμμάτων σε στοιχεία του Δικτύου και της προστασίας της άγριας πανίδας που αυτή θα επιφέρει, αναμένεται μείωσης των οφειλόμενων σε πτηνά βλαβών στο Δίκτυο.

Επιπλέον, υπάρχουν και αναβαθμίσεις δικτύων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω επενδύσεων 163 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν:

- Αναβάθμιση εναέριων δικτύων, Μέσης Τάσης ( ΜΤ ), με αλλαγή της όδευσης του δικτύου, με αντικατάσταση του εναέριου δικτύου με υπόγειο, με αλλαγές κατασκευών εναέριων δικτύων με στιβαρότερες, με πύκνωση στύλων κλπ..

- Υπογειώσεις δικτύων

Στόχος της δράσης αυτής, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία εμφανίζονται ολοένα και εντονότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Ο διαχειριστής επισημαίνει ότι, μια βλάβη στο εναέριο δίκτυο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, συνήθως συμπαρασύρει μέρος του γειτονικού δικτύου, με αποτέλεσμα η βλάβη να μην περιορίζεται μόνο στο σημείο του συμβάντος. Αυτό αυξάνει δυσανάλογα το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, οι οποίες ως επί το πλείστον πρέπει να αποκαθίστανται κάτω από μεγάλη χρονική πίεση και εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η ενίσχυση του δικτύου θα έχει εμμέσως ως αποτέλεσμα και την μείωση των δαπανών αποκατάστασης των βλαβών στο δίκτυο. 

Πιο συγκεκριμένα, με το να περιορίζεται η έκθεση των γυμνών αγωγών στα καιρικά φαινόμενα, αποφεύγονται τα παροδικά ή και μόνιμα σφάλματα τα οποία οφείλονται στην επαφή ξένων σωμάτων επί των αγωγών η των ίδιων των αγωγών μεταξύ τους. Επίσης η ενίσχυση του δικτύου, το καθιστά ανθεκτικότερο σε εντονότερα φαινόμενα από αυτά στα οποία είχε σχεδιαστεί αρχικά να αντέχει, καθώς σε μερικές περιπτώσεις τα δεδομένα των παλαιότερων ετών σύμφωνα με τα οποία έχει γίνει ο σχεδιασμός τους, έχουν πλέον αλλάξει. Άμεσο αποτέλεσμα της δράσης αυτής και της σημαντικής μείωσης των βλαβών στις γραμμές ΜΤ, την οποία θα επιφέρει, θα είναι η βελτίωση στων δεικτών ποιότητας.

 

 

 

16 Δεκεμβρίου 2020

energypress