Επιτάχυνση για τις ΑΠΕ: Το ΥΠΕΝ ζητά από τις δασικές αρχές να γνωμοδοτούν εντός 15 ημερών για τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων

26 07 2022 | 10:03

Οδηγίες στις δασικές αρχές απέστειλε το ΥΠΕΝ με την οποία ζητά οι αποφάσεις τους που αφορούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων να υποβάλλονται εντός 15 ημερών.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

"Προς επίσπευση της ακολουθητέας γνωμοδοτικής αδειοδοτικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αντιστοίχου κατηγορίας έργων ή δραστηριοτήτων εφαρμοζομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, προκειμένου εκδόσεως αποφάσεως της παραγράφου 4 της ανωτέρω διάταξης, συνδυαστικά των οριζομένων στην διάταξη του άρθρου 47 ν. 4915/2022, και εν προκειμένω λόγω αναγκαιότητας περαίωσής της εντός των χρονικών δεσμεύσεων, παραθέτουμε συμπληρωματικά της ανωτέρω σχετικής οδηγίας, τα κάτωθι:

Κατόπιν υποβολής του σχετικού φακέλου στην οικεία δασική Αρχή ήτοι: Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, η υπηρεσία γνωμοδοτεί άμεσα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, αποστέλλοντας τη γνωμοδότηση στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής ή στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κατά αντιστοιχία κατηγορίας έργου, κοινοποιώντας τη γνωμοδότησή της στις ιεραρχικά υπερκείμενες Δασικές Υπηρεσίες χωρικής αρμοδιότητας της προκειμένου η γνωμοδότησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (εφόσον διαφοροποιείται επ’ αυτής), να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο περαίωσης της γνωμοδοτικής αδειοδοτικής διαδικασίας.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και πιστή εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους". 

Επιτάχυνση για τις ΑΠΕ: Το ΥΠΕΝ ζητά από τις δασικές αρχές να γνωμοδοτούν εντός 15 ημερών για τους περιβαλλοντικούς όρους των έργων