Τα στοιχεία για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης ΑΠΕ στο δίκτυο θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν οι διαχειριστές, με απόφαση της ΡΑΕ

10 06 2022 | 09:33

Απόφαση με την οποία δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες προς τους διαχειριστές, εκδόθηκε από τη ΡΑΕ, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη αιτήσεων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευσης, Αντλησιοταμίευσης και Υβριδικών στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ καλούνται να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους στοιχεία σχετικά με αιτήματα για σύνδεση μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευσης, Αντλησιοταμίευσης και Υβριδικών στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ αντιστοίχως, και συγκεκριμένα καταλόγους οι οποίοι περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται στον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας. Τα εν λόγω στοιχεία επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση.

Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας αφορά σε όλες τις αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευσης, Αντλησιοταμίευσης και Υβριδικών, οι οποίες υποβάλλονται εφεξής καθώς και σε αυτές που έχουν υποβληθεί μετά την 1η .01.2020, ανεξαρτήτως ολοκλήρωσής τους ή μη. 

Έως 1.8.2022, οι ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ να δημοσιεύσουν και να επικαιροποιούν σε μηνιαία βάση, καταλόγους με τυχόν υφιστάμενα εκκρεμή αιτήματα χρηστών των ανωτέρω κατηγοριών, με ημερομηνία υποβολής πριν την 1.1.2020

Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται σε μορφή εύκολα επεξεργάσιμη από τυχόν ενδιαφερόμενους, με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. 

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στις εταιρείες «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

Τα στοιχεία για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης ΑΠΕ στο δίκτυο θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν οι διαχειριστές, με απόφαση της ΡΑΕ