6 + 1 Άξονες Πολιτικής για την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα - Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να επιτευχθούν οι στόχοι

15 06 2021 | 13:06

Την «συνταγή της επιτυχίας» για την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες στο κλάδο καταγράφει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας, ξεχωρίζοντας 7 βασικούς άξονες πολιτικής, όπου και καλούνται να εστιάσουν οι πρωτοβουλίες και δράσεις τόσο από την μεριά της Πολιτείας όσο και της αγοράς.

  1. Νέος αυξημένος στόχος Α.Π.Ε. το 2030

Αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, με νέα μέτρα και πολιτικές, για την επίτευξη του νέου ευρωπαϊκού στόχου για το κλίμα 55% το 2030

  1. Οι Α.Π.Ε. στην ανταγωνιστική αγορά

    1. Νέο σύστημα διαγωνισμών, ειδικών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε.

Η οικονομική ανάπτυξη του συστήματος και η βέλτιστη αξιοποίηση των δικτύων απαιτεί οι επόμενοι διαγωνισμοί να είναι ειδικοί ανά τεχνολογία

  1. Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην αγορά 

Η πλήρης ανάπτυξη και ωρίμανση μιας καλά σχεδιασμένης ενδοημερήσιας αγοράς με συχνές δημοπρασίες (ή και συνεχή λειτουργία), που θα έχει επιτύχει να διατηρεί για ικανό χρονικό διάστημα επαρκή ρευστότητα, είναι βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι καταναλωτές να αξιοποιούν τα οφέλη από την πλήρη συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην ανταγωνιστική αγορά. Ομοίως, απαιτείται ικανός ανταγωνισμός στην αγορά εξισορρόπησης.

  1. Απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου

Με έμφαση στα τελευταία στάδια της αδειοδότησης, ώστε να προωθηθούν οι ώριμες επενδύσεις. 

Απλοποίηση δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις θα εγκρίνονται. Σημαίνει ότι η πολιτεία αποφασίζει οριστικά, θετικά ή αρνητικά, για μια επένδυση εντός εύλογου χρόνου που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 έτη. 

  1. Θεσμικές δράσεις για τα επόμενα μεγάλα βήματα: Αποθήκευση και Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα

Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο με σαφή προβλεψιμότητα και ασφάλεια για την Αποθήκευση και τα ΘΑΠ.

Επενδύσεις σε αναγκαίες υποδομές, με έμφαση στα ναυπηγεία και τα λιμάνια, και ανάπτυξη εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας.

  1. Διασυνδέσεις

Ανάπτυξη του Συστήματος και διεθνείς διασυνδέσεις, με στόχο να καταστεί η χώρα εξαγωγός πράσινης ενέργειας

  1. Χωροταξικός σχεδιασμός

Η εφαρμογή του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Α.Π.Ε., που έχει εγκριθεί από το ΣτΕ, αποτελεί βασικό στοιχείο της αδειοδότησης των έργων. Το ΕΧΠ Α.Π.Ε. επικαιροποιείται αυτή την περίοδο. Η επικαιροποίησή του θα πρέπει να επιλύσει προβλήματα εφαρμογής και να αξιοποιήσει την εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας όπως και τη πληροφορία που έχει αποκτηθεί από το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί εν τω μεταξύ.

και…

Μικρές Ανεμογεννήτριες: ενεργοποίηση και συμμετοχή

Η προώθηση των Μικρών Ανεμογεννητριών μπορεί να φέρει ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας πιο κοντά στην Αιολική Ενέργεια, ώστε περισσότεροι να απολαύσουν τα οφέλη της, όχι μόνο ως καταναλωτές αλλά και ως παραγωγοί.

 

15 Ιουνίου 2021

energypress