ΡΑΕ: Στο 100% ανεβαίνει το απαιτούμενο επίπεδο ανταγωνισμού στον επόμενο κοινό διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά και αιολικά

Αυξάνει η πίεση για να πέσουν χαμηλότερα οι τιμές στους διαγωνισμούς ΑΠΕ.

Μετά τη μείωση της τιμής εκκίνησης που ορίστηκε για τον επόμενο κοινό διαγωνισμό της 24ης Μαϊου στα 53,86 ευρώ/MWh από 56 που θα ήταν κανονικά, αλλαγή που έγινε με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση,  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αυξάνει ριζικά και το απαιτούμενο επίπεδο ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ενώ ίσχυε το +40%, τώρα εισάγεται το +100%, γεγονός που σημαίνει ότι για να δημοπρατηθούν και τα 350 Μεγαβάτ που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, πρέπει να προσέλθουν με αιτήσεις επενδυτές για 700 Μεγαβάτ. Αλλιώς θα δημοπρατηθούν τα μισά Μεγαβατ από εκείνα για τα οποία θα γίνουν αιτήσεις.

Συγκεκριμένα η απόφαση της ΡΑΕ αναφέρει:
"Κρίνεται σκόπιμο το ποσοστό συμμετοχής να είναι 100% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος. Επί τη βάσει του ανωτέρω κανόνα, η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς ανά τεχνολογία θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν κατά το Α’ Στάδιο της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας με σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Σημειώνεται ότι σε επόμενες κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκά έργα εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των είκοσι (20) MW και για αιολικά έργα μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των πενήντα (50) MW, η Αρχή δύναται με γνώμονα τα αποτελέσματα των τρεχουσών Ανταγωνιστικών Διαδικασιών να επανεξετάσει το ποσοστό του επιπέδου ανταγωνισμού προκείμενου να διασφαλιστεί η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων".

 

energypress

30 12 2020