Αντιδράσεις για τις τροπολογίες του ΥΠΕΝ: Οι επενδυτές ΑΠΕ παίρνουν πίσω την εγγυητική αλλά χάνουν τις άδειες του έργου

Αντιδράσεις φαίνεται ότι θα δημιουργήσει η τροπολογία που πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή σήμερα ή αύριο, όπως ο ίδιος δήλωσε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης στο νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την οποία αναμορφώνεται το αδειοδοτικό πλαίσιο για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, για τους πρώτους εκ των οποίων, ως γνωστόν, αύριο λήγει η προθεσμία .

Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται μεν η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή για τους σταθμούς που τελικά δεν επιλέγονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών που διενεργεί η ΡΑΕ, αλλά οι συνέπειες αυτής της επιστροφής θεωρούνται παράλογες από τον κλάδο των αιολικών, καθώς ο επενδυτής που ζητάει να του επιστραφεί η εγγυητική χάνει την άδεις παραγωγής και τις άλλες άδειες του έργου και πρακτικά χάνει το έργο από το χαρτοφυλάκιό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας που έχει στη διάθεσή του το energypress (το οποίο ωστόσο δεν είναι επίσημο καθώς δεν έχει κατατεθεί ακόμα και συνεπώς μπορεί να υπάρξουν αλλαγές) προβλέπονται για το συγκεκριμένο θέμα τα εξής:

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4414/2016 (Α’ 149)

1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται νέα παράγραφος 8 με το ακόλουθο περιεχόμενο και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αντίστοιχα:

«8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συμμετέχουν στην πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος άρθρου, η οποία προκηρύσσεται μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄ 107) για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην κατηγορία- τεχνολογία των σταθμών τους και οι σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορούν να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών που πρέπει να διενεργηθούν για να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δικαιούνται να συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.»

2. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4414/2016 προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Η Σ.Ε.Σ.Τ. που συνάπτει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. με τους κατόχους σταθμών της παραγράφου 10 του άρθρου 8 που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 για τους σταθμούς που συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών ισχύει για ένα (1) έτος και δύναται να ανανεώνεται έως έξι (6) φορές, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και τηρούνται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται  σε αυτή.»

β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 4414/2016 προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. που συνάπτει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. με τους κατόχους σταθμών της παραγράφου 10 του άρθρου 8 που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄129), ή αντίστοιχη σύμβαση αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 για τους σταθμούς που συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών ισχύει για ένα (1) έτος και δύναται να ανανεώνεται έως έξι (6) φορές, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και τηρούνται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται  σε αυτή.»

Οι αντιδράσεις

Τα παραπάνω έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τους υποψήφιους επενδυτές. Και τούτο διότι, όπως λένε στο energypress κάποιοι από τους σοβαρούς υποψήφιους που θα κατέβουν στο διαγωνισμό,  όσον αφορά τον Α’ διαγωνισμό (που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι αύριο Τρίτη 5 Ιουνίου) η τροπολογία έχει εφαρμογή μόνο σε αυτούς που έχουν υποβάλλει εγγυητική επιστολή (ΕΕ) Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης πριντην ημέρα διακήρυξης του διαγωνισμού (που είναι η 27 Απριλίου 2018). Αυτοί δηλαδή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή της εγγυητικής (και να χάσουν βεβαίως τις άδειές τους…)

Για όσους υποβάλλουν την εγγυητική μετά την ημέρα διακήρυξης του διαγωνισμού, κυρίως δηλαδή όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αλλά περίμεναν, πριν καταθέσουν οποιαδήποτε Εγγυητική Επιστολή να δουν την διακήρυξη του διαγωνισμού με τους αντίστοιχους όρους, δεν προβλέπεται τίποτα, ούτε αν θα την πάρουν πίσω ούτε κάτι άλλο. Επομένως για αυτούς ισχύει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου κάποιος υποχρεούται να υποβάλλει ΕΕ για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει Σύμβαση Αγοραπωλησίας της παραγόμενης ενέργειας!

Ταυτόχρονα κάποιος που υποβάλει Εγγυητική στον Α’ διαγωνισμό και δεν επιτύχει, έχει πλέον εγκλωβιστεί! Από την μία δεν μπορεί να την πάρει πίσω αφού δεν προβλέπεται με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο, και θα πρέπει να περιμένει να συμμετάσχει αναγκαστικά στον Β’ διαγωνισμό. Δηλαδή να συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό παρόλο που επιχειρηματικά μπορεί πλέον να μην τον συμφέρει λόγω πχ χαμηλής ταρίφας, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Μάλιστα αν αποτύχει στον Β’ διαγωνισμό, τότε καταλαμβάνεται από τις διατάξεις της νέας τροπολογίας, δηλαδή αν ζητήσει να του επιστραφεί η εγγυητική, τότε χάνει τις άδειές του.

Τι ζητούν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που ζητά η αγορά αιολικής ενέργειας, και για την επιτυχή έκβαση των επερχόμενων διαγωνισμών ΑΠΕ, είναι να προβλεφθεί ότι «μια επιχείρηση που έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή (ΕΕ) για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ) θα πρέπει να δικαιούται να της επιστραφεί η ΕΕ, εφόσον συμμετέχει στην ανταγωνιστική διαδικασία και δεν επιλεγεί», χωρίς να μπαίνουν άλλοι όροι.

Άλλωστε στον πιλοτικό διαγωνισμό για τα φωτοβολταϊκά, τον Δεκέμβριο του 2016, υπήρχε από πριν μια τέτοια σαφής και απλής διατύπωσης πρόβλεψη επιστροφής της εγγυητικής.

Οι άλλες τροπολογίες

 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α’ 107)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 της υποπαρ. Ι.2. της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), το άρθρο 15 (ήδη 20) παρ. 11 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015 και 2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1 μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως τις 31.12.2016 και για το έτος 2016 έως τις 30.06.2018.»

 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4203/2013 (Α’ 235)

1. Οι παρ. 1 και 2  του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄235) καταργούνται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 διαγράφεται η φράση «ή για την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας».

 

Ρύθμιση θεμάτων ανανέωσης αδειών λειτουργίας αιολικών σταθμών

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18 της αριθ. Δ6/Φ1/οικ.13310/18.6.2007 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β’ 1153), η διαδικασία ανανέωσης της άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής τους, η μεθοδολογία καθορισμού της διάρκειας ισχύος της ανανέωσης, οι περιπτώσεις μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος του αιολικού σταθμού κατά την ανανέωση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Κατά το χρόνο ισχύος της ανανεωμένης άδειας λειτουργίας ο δικαιούχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης ή ανανέωσης των άλλων αδειών που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας του σταθμού.

2. Η άδεια λειτουργίας αιολικών σταθμών που λήγει πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη της μέχρι δύο (2) μήνες από την έκδοση της ως άνω απόφασης.

3. Η Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή η αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συναφθεί προ του ν.3468/2006 για αιολικό σταθμό εγκατεστημένο σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί, του οποίου η άδεια λειτουργίας παρατείνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, παραμένει σε ισχύ μέχρι τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4414/2016. Η παραγόμενη από τον σταθμό αυτό και απορροφώμενη από το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια αποζημιώνεται ανά μήνα με βάση την εκάστοτε μέση μηνιαία Οριακή Τιμή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016. Ο κάτοχος αιολικού σταθμού σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για σύναψη της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης του πρώτου εδαφίου εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

4. Η παράταση της άδειας λειτουργίας της παρ. 2 για αιολικό σταθμό εγκατεστημένο στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα δεν συνεπάγεται παράταση της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 ή της αντίστοιχης σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συναφθεί προ του ν. 3468/2006 και ο κάτοχος του αιολικού σταθμού αποζημιώνεται σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.

5. Ειδικά η άδεια λειτουργίας αιολικού σταθμού που εμπίπτει στην υποπαράγραφο ΙΓ.4 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) δεν παρατείνεται αυτοδίκαια και ανανεώνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 1 του παρόντος.

 

4 Ιουνίου 2018

ΠΗΓΗ Energypress