Κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ για τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και τις καθυστερήσεις πληρωμών.

01 11 2018 | 08:47

Τον προβληματισμό και την αντίθεσή τους στις εξαγγελίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατάργηση πόρων του Ειδικού Λογαριασμύ Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) και ειδικά της Χρέωσης Προμηθευτών εκφράζουν με κοινή επιστολή τους η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών ΕΣΜΥΕ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) είναι το ταμείο από το οποίο πληρώνονται τα αιολικά πάρκα, τα μικρά υδροηλεκτρικά, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και οι λοιπές Α.Π.Ε. και σήμερα εμφανίζει σημαντικό χρηματικό (ταμειακό) έλλειμα. Το ακριβές ύψος του ελλείματος δεν είναι γνωστό διότι τα σχετικά στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται.

Ανάμεσα στους πόρους του ΕΛΑΠΕ, βασικός είναι η Χρέωση Προμηθευτών, με την οποία οι εταιρείες προμήθειας υποχρεώνονται να επιστρέφουν σε αυτόν το οικονομικό όφελος που αντλούν χάρη στη διείσδυση των Α.Π.Ε. Η θέσπισή της με το ν.4414/2016 θεράπευσε μια χρόνια δομική στρέβλωση που απόβαινε σε βάρος των Α.Π.Ε. και των καταναλωτών.
Εφόσον το Υπουργείο επιμένει αδίκως στην άμεση κατάργηση από 1.1.2019 της Χρέωσης Προμηθευτών, η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΕΣΜΥΕ αντιπροτείνουν κατ’ ελάχιστον:

  • Την ταυτόχρονη νομοθέτηση μιας ρήτρας που θα επαναφέρει αυτόματα σε ισχύ την ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ από τους Προμηθευτές (δια του οφέλους τους) εάν στο μέλλον ανατραπούν οι σημερινές συγκυρίες και δεν επιτυγχάνεται μείωση των καθυστερήσεων στις πληρωμές των παραγωγών Α.Π.Ε. Η πρόταση παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στην επιστολή.

Πέραν της ανωτέρω πρότασης, η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΕΣΜΥΕ ζητούν:

  • να αυξηθεί σημαντικότατα (άνω του 80%) το ποσοστό των εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών που αποδίδονται στον Ειδικό Λογαριασμό,
  • να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός εγγυήσεων για την απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ στον ΔΑΠΕΕΠ, με την εφαρμογή του οποίου θα είναι δυνατή η θέσπιση της απευθείας καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ σε αυτόν από τους Προμηθευτές χωρίς τη διαμεσολάβηση του ΑΔΜΗΕ,
  • να συγκεκριμενοποιηθούν οι ιδέες για την αξιοποίηση των Εγγυήσεων Προέλευσης ως πρόσθετο έσοδο του ΕΛΑΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους,

και κυρίως

  • να μην υπάρξει επιπλέον μείωση των πόρων του ΕΛΑΠΕ και να μη γίνει αναδρομική επιστροφή μέρους της Χρέωσης Προμηθευτών για το 2018, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να επιβαρύνεται ταμειακά ο ΕΛΑΠΕ με την επίκληση ενός λογιστικού πλεονάσματος.

Ειδικά για το τελευταίο αυτό θέμα, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει αποστείλει ειδική επιστολή στην ΡΑΕ την 18.10.2018 την οποία δίνει σήμερα στη δημοσιότητας και επισημαίνει τα εξής:
Όση σχέση έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο, τόση σχέση έχει η πραγματικότητα με το λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε.

Και όμως…. με την επίκληση αυτού του λογιστικού πλεονάσματος (ο υπολογισμός του οποίου αμφισβητείται), δημοσιεύματα του τύπου φέρουν ως βέβαιη την ταμειακή εκροή από τον Ειδικό Λογαριασμό μέσω της αναδρομικής μείωσης για το 2018 της Χρέωσης Προμηθευτών. Αγνοούν την πραγματικότητα του χρηματικού (ταμειακού) ελλείμματος που είναι αυτό που έχει σημασία για τις πληρωμές προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε.

Το χρηματικό (ταμειακό) έλλειμα προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των Α.Π.Ε. Εξαιτίας της μείωσης των πόρων από 1.4.2018, η πτωτική τάση του χρόνου καθυστέρησης η οποία είχε εμφανιστεί το προηγούμενο έτος, σταμάτησε και μάλιστα παρουσίασε σημάδια μικρής αύξησης που συγκρατήθηκε λόγω, κυρίως,  της αυξημένης οριακής τιμής στο σύστημα. Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης από το πέρας του μήνα παραγωγής κινείται πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60 είναι ημέρες υπερημερίας.

Ακόμα όμως και εάν κάποιος επιλέξει να αγνοήσει την πραγματικότητα και να στηριχθεί στο  λογιστικό πλεόνασμα, αυτό δεν υπολογίζεται σωστά. Ενδεικτικά, ο υπολογισμός του δεν έχει συμπεριλάβει ποικίλες υποχρεώσεις του ΔΑΠΠΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ) όπως οι τόκοι υπερημερίας που οφείλει στους παραγωγούς ή άλλες υποχρεώσεις και κίνδυνοι, που έχουν απλώς αναφερθεί επιγραμματικά στις τελευταίες Οικονομικές Καταστάσεις του ΛΑΓΗΕ.

Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να υπάρξει αναδρομική μείωση της Χρέωσης Προμηθευτών για το 2018.

Δείτε την κοινή επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΣΜΥΕ στον Υπουργό ΠΕΝ της 31.10.2018

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ της 18.10.2018

 

1 Νοεμβρίου 2018

Πηγή: ΕΛΕΤΑΕΝ