ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ - Στα 289MW η εγκατεστημένη ισχύς, υπό κατασκευή 202MW και υπερδιπλασιασμός κερδών.

18 09 2018 | 15:21

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 30.06.2018 ανήλθε σε 289,10 MW, τα οποία αφορούν σε δεκαοχτώ αιολικά πάρκα 282,15 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW.

Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή έξι αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 202 MW, εκ των οποίων πέντε, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 173,2 MW, έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας υπό το καθεστώς του Ν. 4414/2016 (Feed-in-Premium) και το ένα, εγκατεστημένης ισχύος 28,8 MW, προκρίθηκε στους διαγωνισμούς που διοργάνωσε η ΡΑΕ τον Ιούλιο 2018 και βρίσκεται στο στάδιο σύναψης σύμβασης σύνδεσης και εν συνεχεία θα υπογραφεί σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης υπό το ίδιο καθεστώς.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν το Α' εξάμηνο του 2018 τα μεγέθη της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ως αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης εγκατεστημένης ισχύος, αλλά και των ευνοϊκών ανεμολογικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για την περίοδο από 1.1.2018 έως 30.6.2018, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), καταγράφεται αύξηση 31,4% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που διαμορφώνεται στα 29,3 εκατ. ευρώ, από 22,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 22,4 εκατ. ευρώ, έναντι 15,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 44,6%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 60,3%, σε 15,9 εκατ. ευρώ από 9,9 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο του 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0894 έναντι 0,0406 ευρώ για το Α' εξάμηνο του 2017.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε οριακά σε 173,4 έναντι 172,3 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2017.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,3 εκατ. ευρώ κατά το Α' εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, έναντι 16,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ για το Α' εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0779 ευρώ έναντι 0,0629 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017.