Υπό έκδοση η Υπουργική Απόφαση για την τιμή αποζημίωσης των 10 πιλοτικών πλωτών φωτοβολταϊκών

Σε διαδικασία προκειμένου να καταλήξει σε τιμή αποζημίωσης για τα πλωτά φωτοβολταϊκά βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας ζητήσει σχετική εισήγηση από τον ΔΑΠΕΕΠ, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει άμεσα (μέχρι και σήμερα ως τελευταία ευκαιρία πριν τις εκλογές) στην έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θέμα βρισκόταν στην ατζέντα της αρμόδιας επιτροπής του ΔΑΠΕΕΠ που έχει επιφορτιστεί με τον ορισμό τιμής αποζημίωσης για πιλοτικό πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο και πλέον γίνονται ενέργειες για την οριστικοποίησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι με τον νόμο 4951/2022, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσμοθέτησε το πλαίσιο ανάπτυξης των Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Πρόκειται για έργα που δεν μετέχουν σε διαγωνισμό παρά λαμβάνουν μια διοικητικά οριζόμενη τιμή αποζημίωσης βάσει των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. 

Το άρθρο 90 του νόμου προβλέπει την χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μέχρι 10 πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών.

Αναλυτικότερα το άρθρο 90 αναφέρει τα εξής:

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αποκλειστικά για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών τους έργων σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο εκτός των λιµένων.

2. Επιτρέπεται η χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία µέχρι δέκα (10) Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθµών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Ως Π.Θ.Π.Φ.Σ. νοούνται τα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστηµένης ισχύος από µισό µεγαβάτ (0.5 MW) µέχρι ένα µεγαβάτ (1 MW) έκαστο, τα οποία απαρτίζονται από (α) πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε θαλάσσια έκταση και αγκυρώνονται στον πυθµένα ή/και σε χερσαίο τµήµα, (β) οικίσκο στέγασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού επί χερσαίου χώρου που περιλαµβάνει τον υποσταθµό διασύνδεσης µε το δίκτυο και λοιπό ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, (γ) καλώδια σύνδεσης των πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µε τον οικίσκο στέγασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και (δ) συνοδά έργα, απαραίτητα για την πρόσβαση στον χώρο της εγκατάστασης και την ασφαλή λειτουργία του σταθµού».Τέλος, να αναφέρουμε ότι για τους εν λόγω πιλοτικούς Θαλάσσιους Πλωτούς Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

 

 

σ