ΥΠΕΝ: Πώς θα λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα αδειοδότησης ΑΠΕ.

19 04 2021 | 09:00

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία του διαγωνισμού για το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ). Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) έβγαλε ήδη σε διαβούλευση το τεύχος του διαγωνισμού με προϋπολογισμό κοντά στο ένα εκατ. ευρώ.

Το ΥΠΕΝ επιχειρεί με το νέο σύστημα θα επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά και ξεκαθαρίσματος στην αγορά των ΑΠΕ. Ο όγκος των αιτήσεων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις σε κρατικούς φορείς που εμπλέκονται (όπως ο ΑΔΜΗΕ και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) αλλά και διαμαρτυρίες από ξένους και εγχώριους επενδυτές. Το νέα σύστημα «θα λειτουργεί ως μία “πύλη” μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα δύναται να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών».

δ

Επιπλέον, «τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου αυτού συστήματος, καθιστώντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών απαραίτητη. Το ΥΠΕΝ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε συγκεντρωτικά για μια περιφέρεια είτε για ολόκληρη την Επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ.

Επιπλέον, το ΠΣΑΠΕ θα υποστηρίζει απαραίτητες λειτουργικές εφαρμογές όπως ο επιμερισμός του ειδικού τέλους ΑΠΕ. χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των θέσεων των σταθμών από το ενσωματωμένο Γεωπληροφοριακό Χάρτη (GIS) της ΡΑΕ, τα όρια των Κοινοτήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών ή την ΕΛΣΤΑΤ αποτυπωμένα στο GIS, καθώς και τα στοιχεία των ποσών του ειδικού τέλους που έχουν παρακρατήσει ο ΔΑΠΕΕΠ ή ο ΔΕΔΔΗΕ-ΔΔΝ από το κάθε σταθμό.

Το νέο σύστημα θα διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα «Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» της ΡΑΕ για την έκδοση βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού το σύστημα θα ενημερώνει τον επενδυτή και θα τον οδηγεί στα επόμενα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της χορήγησης προσφοράς σύνδεσης.

Στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το σύστημα θα διαλειτουργεί με το ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ. Αφού ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση ή απαλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, το ΠΣΑΠΕ θα ενημερώνεται αυτόματα.

Στο στάδιο χορήγησης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας και υπογραφής συμβάσεων (Σύμβαση Σύνδεσης και Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης), το νέο σύστημα «θα οδηγεί τον επενδυτή να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά του και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Άδεια δόμησης, Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα, Πρωτόκολλο Εγκατάστασης, Άδεια Χρήσης Νερού κλπ) προς τις αδειοδοτούσες αρχές (ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) ή τους διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ)».

Στο τέλος της διαδικασίας «ο επενδυτής θα ενημερώνεται για την ολοκλήρωση του σταδίου και για το επόμενο βήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας». Σε κάθε στάδιο κάθε φορέας αδειοδότησης θα μπορεί να ενημερώνεται για την αδειοδοτική κατάσταση κάθε έργου και να έχει την εικόνα όλων των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και να αναζητά αυτόματα απαιτούμενα δικαιολογητικά από άλλον εμπλεκόμενο φορέα αδειοδότησης.

(powergame.gr)

 

 

19 Απριλίου 2021

energypress