Ξεκίνησε το έργο “Ενεργειακή Διακυβέρνηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ENERGO)” χρηματοδοτούμενο από το EEA Grants 2014-2021

17 06 2021 | 13:05

Ένα νέο έργο, Ενεργειακή Διακυβέρνηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ENERGO), χρηματοδοτείται από το EEA Grants 2014-2021. Το ENERGO διερευνά τις δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την αξιοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιώσιμη διαχείριση ενεργειακών έργων. Το έργο αξιολογεί επίσης τις  επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας (αυξανόμενη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα) στη διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Τόσο η Νορβηγία όσο και η Ελλάδα στοχεύουν στην εκμετάλλευση των ενεργειακών τους πόρων λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και τη δράση για το κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού και εφοδιαστικού δυναμικού σε ενεργειακά έργα αλλά και η συνετή διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από τέτοια έργα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων. Οι πολιτικές αξιοποίησης του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού σχετίζονται με την δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών καινοτομίας για τις τοπικές κοινωνίες. Οι πολιτικές διαχείρισης εσόδων αναφέρονται στη χρήση δημόσιων εσόδων που προέρχονται από ενεργειακά έργα για επενδύσεις (π.χ. υποδομή), κατανάλωση ή αποταμίευση. Η αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού  δυναμικού μπορεί να αποτρέψει τη διαρροή εγκεφάλων (brain drain) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να δώσει κίνητρα για έρευνα και καινοτομία. Η συνετή διαχείριση εσόδων συνδέεται τόσο με την επίτευξη των στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη όσο και με την επίτευξη των στόχων για το κλίμα. Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υποστηριχθεί μέσω της δίκαιης και αποτελεσματικής κατανομής των εσόδων μεταξύ των τρεχουσών και των μελλοντικών γενεών, μεταξύ των τοπικών κοινωνιών καθώς και μεταξύ διαφορετικών χρήσεων (π.χ. εκπαίδευση, υποδομές κ.λπ.). Η διερεύνηση των ερωτημάτων που σχετίζονται με τις πολιτικές αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού καθώς και με τη διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από ενεργειακά έργα  είναι σημαντική τόσο τη Νορβηγία όσο και την Ελλάδα. Τα συμπεράσματα μπορεί να είναι χρήσιμα και για άλλες χώρες τις Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπως η Κύπρος.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Norwegian Institute of International Affairs από τη Νορβηγία και το  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ μελετά συστηματικά τα παραπάνω  στα πλαίσια του ENERGO. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες (Απρίλης 2021-Απρίλης 2024).

Το ENERGO στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών, την παραγωγή και την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης μεταξύ των εταίρων του έργου και των ενδιαφερόμενων μερών από την Ελλάδα και τη Νορβηγία (ερευνητές, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, τοπικές κοινωνίες, επενδυτές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, κ.α.) σε θέματα ενεργειακής διακυβέρνησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων και των εσόδων που παράγονται από αυτούς, με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο εξετάζει επίκαιρες προκλήσεις σε εθνικό και διμερές επίπεδο με διεπιστημονική προσέγγιση, και εξάγει χρήσιμες συστάσεις πολιτικής σχετικά με τις βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακές πολιτικές στην Ελλάδα και  στη Νορβηγία.

Τα αποτελέσματα του έργου τροφοδοτούν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τη μεταφορά γνώσης και ικανοτήτων και την ενημέρωση με σκοπό να υποστηρίξουν το επιστημονικά τεκμηριωμένο δημόσιο και πολιτικό διάλογο.

Οι βασικοί αποδέκτες και ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι:

  • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ερευνητές και φορείς από την κοινωνία των πολιτών που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσεων στον ενεργειακό τομέα
  • Δημόσιοι φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής και εθνικές ρυθμιστικές αρχές που ασχολούνται με ενεργειακά έργα
  • Τοπικές κοινωνίες όπου υπάρχει ενεργειακή υποδομή ή λειτουργούν ενεργειακά έργα
  • Διαμορφωτές πολιτικής που ασχολούνται με εθνικές, περιφερειακές και διακρατικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς και με ζητήματα εθνικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης
  • Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές που ασχολούνται με θέματα οικονομικής, δημόσιας πολιτικής, επιχειρήσεων, βιομηχανικής ανάπτυξης και ενέργειας

Συνδεθείτε και ακολουθήστε την πρόοδο και τα αποτελέσματα του ENERGO:

https://www.linkedin.com/company/energo-project

https://twitter.com/ENERGO50440162

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την επιστημονική υπεύθυνη του έργου, Κα Στέλλα Τσάνη. Email: stellatsani@uoi.gr

 

d

 

 

17 Ιουνίου 2021