Την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2018/2001 για τις ΑΠΕ στην ελληνική νομοθεσία προωθεί το ΥΠΕΝ

Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (EE) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί μια από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα το ΥΠΕΝ.

Για το σκοπό αυτό, αποφάσισε, μετά από σχετικό διαγωνισμό, να αναθέσει στην δικηγορική εταιρεία «Φορτσάκης - Διακόπουλος – Μυλογιάννης & Συνεργάτες» το έργο της υποστήριξης του ΥΠΕΝ στις σχετικές προεργασίες.

Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εξ ου και ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος του έργου, με τις διαδικασίες για την οριστική κατακύρωσή του να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η συγκεκριμένη Οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θέτει έναν δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030. 

Επίσης, καθορίζει επίσης κανόνες για τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, την αυτοκατανάλωση παρόμοιας ηλεκτρικής ενέργειας, για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς θέρμανσης, ψύξης και μεταφορών, την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, την πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Ακόμα, καθιερώνει επίσης κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

Δείτε αναλυτικά την Οδηγία εδώ.

 

 

22 Ιουνίου 2021

energypress