Standalone μπαταρίες: Χωρίς δυνατότητα σύναψης PPAs τα έργα που θα λάβουν ενίσχυση – Λειτουργικές υποχρεώσεις για όφελος συνολικά στο σύστημα

«Μπλόκο» στη σύναψη διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από τις standalone μπαταρίες που θα λάβουν επενδυτική και λειτουργική στήριξη, για όλη την περίοδο ενίσχυσης, θέτει το προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια των τριών διαγωνισμών από τις οποίες θα προκύψουν τα επιλέξιμα έργα. 

Η συγκεκριμένη πρόνοια τίθεται στην ΥΑ με το σκεπτικό ότι η λειτουργία των εν λόγω μονάδων θα πρέπει να παρέχει όφελος συνολικά στο ηλεκτρικό σύστημα, με δεδομένο ότι η υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων θα στηριχθεί με διπλό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν τα έργα είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν PPAs με χαρτοφυλάκια ΑΠΕ, τότε από την ανάπτυξή τους θα ωφελούνταν τα συγκεκριμένα αντισυμβαλλόμενα χαρτοφυλάκια, ώστε για παράδειγμα να μειώσουν τις αποκλίσεις τους ή να περιορίσουν τις περικοπές της ηλεκτροπαραγωγής τους. 

Υπενθυμίζεται ότι η ανάπτυξη αυτού του πρώτου «κύματος» έργων, συνολικής ισχύος η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1.000 Μεγαβάτ, προορίζεται να παράσχει σημαντική «ανάσα» στο σύστημα, ώστε να επιτραπεί η περαιτέρω ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμο η λειτουργία τους να αντιμετωπίζει προκλήσεις που αφορούν την «πράσινη στροφή» του ενεργειακού μίγματος συνολικά. 

Με την ίδια λογική, τα έργα που θα ενταχθούν στο καθεστώς στήριξης, για όλη την περίοδο ενίσχυσης δεν θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην προθεσμιακή αγορά. 

Οι παραπάνω προβλέψεις εντάσσονται σε μία σειρά υποχρεώσεων που θα οφείλουν να τηρούν τα επιλέξιμα έργα, ώστε να αποφέρουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη των μονάδων αποθήκευσης. Αυτή την κατεύθυνση εξυπηρετεί επίσης το «μπλόκο» στην απένταξη από το σχήμα στήριξης, πριν από τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης. 

Παράλληλα, οι σταθμοί θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν προσφορές ενέργειας που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε μια πλήρη εκφόρτιση και σε μια πλήρη φόρτιση για κάθε ημέρα για την οποία είναι διαθέσιμοι. Μάλιστα, σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης των προσφορών ενέργειας, κατόπιν σχετικής εντολής του ΑΔΜΗΕ, θα υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων από τη ΡΑΑΕΥ, επιπλέον όσων προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

Επίσης, η εξειδίκευση του πλαισίου ενίσχυσης, μέσω της Υπουργικής Απόφασης, θέτει περιορισμούς στη σύναψη χαρτοφυλακίων από επιλέξιμες standalone μπαταρίες – στο ενδεχόμενο που κάποιοι επενδυτές δεν θέλουν τα έργα τους να συμμετάσχουν στις αγοράς ως ανεξάρτητες οντότητες. Έτσι, χαρτοφυλάκια μπορούν να δημιουργηθούν αποκλειστικά είτε μεταξύ έργων που θα προκριθούν από τους δύο πρώτους διαγωνισμούς (και εγκατάσταση οπουδήποτε στην επικράτεια), είτε μεταξύ μονάδων οι οποίες θα «περάσουν» από την τρίτη δημοπρασία (και θα εγκατασταθούν στις πρώην λιγνιτικές περιοχές). Και στην δύο περιπτώσεις, ένα τέτοιοι portfolio δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 50 Μεγαβάτ. 

Οι λειτουργικές υποχρεώσεις συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ασφαλιστικές δικλείδες που, όπως έχει γράψει το energypress, έχουν ενσωματωθεί στην ΥΑ, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα δοθούν στα έργα τα οποία θα προκριθούν. πρόνοιες για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού στις δημοπρασίες, αλλά και για την «παρακολούθηση» της υλοποίησης των έργων που θα προκριθούν. Παράλληλα, οι επιλέξιμες μονάδες θα υπόκεινται σε αλλεπάλληλους ελέγχους για την τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών απαιτήσεων, ενώ θα τους παρασχεθούν κίνητρα για την αποκόμιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων εσόδων από τη δραστηριοποίησή τους στις αγορές. 

 

 

 

σ