ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕΠ

Στο πλαίσιο της εξελισσόμενης Κλιματικής Αλλαγής, της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, των περιφερειακών συγκρούσεων και καταστροφών, η ενίσχυση των δικτύων περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών των χωρών της περιοχής μας, διατηρεί ζωντανές οδούς κατανόησης και υπέρβασης των σημερινών προβλημάτων.

Το Δίκτυο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC Green Energy Network) που ιδρύθηκε με Συντονιστή το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και με απόφαση των χωρών -μελών του Οργανισμού το 2015, υποστηρίζοντας σταθερά την περιφερειακή συνεργασία, προχωρεί στην ανανέωση και πρόσκληση νέων μελών, διευρύνοντας το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του ώστε να περιλάβει ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς για επενδύσεις πράσινης ενέργειας στην περιοχή μας, μέσω του ετήσιου Φόρουμ Επενδύσεων Πράσινης Ενέργειας στην Αθήνα ή παρόμοιων δραστηριοτήτων στις χώρες – μέλη του BSEC.

Η πρόταση του ΚΕΠΑ απολαμβάνει της ενεργούς υποστήριξης της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Ευξείνου Πόντου (BSEC) η οποία με έγγραφο της (ΒS/INFO.2023.00 45) προς τα Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών-μελών του επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες τους στον τομέα της ενέργειας για την υλοποίηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης SDG7 (διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους) διέπονται από τη Στρατηγική του BSEC για την Πράσινη Ενέργεια που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2018.

Στο έγγραφο διαπιστώνεται η «μεγάλη υποστήριξη προς τα κράτη μέλη του ΟΣΕΠ στην εφαρμογή της στρατηγικής» που παρέχεται από το BSEC – Green Energy Network (BSEC-GEN) που δημιουργήθηκε το 2015, με συντονιστή το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ, για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των διοικητικών οργάνων, υπεύθυνων για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, καθώς και μεταξύ των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

H BSEC – PERMIS ζητά περαιτέρω από τα Υπουργεία Εξωτερικών να διαβιβάσουν την προαναφερθείσα επιστολή στις αρμόδιες αρχές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμβουλευτικές εταιρείες, επενδυτές πράσινης ενέργειας και ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση έργων στον τομέα της Πράσινης Ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΕΠΑ με την ιδιότητα του συντονιστή του BSEC - GEN καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και νομική οντότητα που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο BSEC GEN με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας σε θέματα επιστημονικών, μελετητικών και επενδυτικών προγραμμάτων για την πράσινη ενέργεια (SDG7) να επικοινωνήσει στο 210-727-5732 και στο epgsec@kepa.uoa.gr.