Όρους ενίσχυσης για τη ριζική ανανέωση παραγωγικού εξοπλισμού σταθμών βιοαερίου αποφάσισε το ΥΠΕΝ.

Τις προϋποθέσεις ένταξης σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού και τις εφαρμοζόμενες Τιμές Αναφοράς για σταθμούς βιοαερίου καθόρισε το ΥΠΕΝ με απόφασή του.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά σταθμούς που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν.3468/2006 και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους.

Οι προϋποθέσεις

Η απόφαση ορίζει ότι ένας τέτοιος σταθμός θα εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που αντικαθίστανται τουλάχιστον το σύστημα επεξεργασίας του βιοαερίου, ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μηχανές-γεννήτριες) και τα συστήματα επεξεργασίας των ρύπων και των αποβλήτων (εξαιρείται το δίκτυο συλλογής βιοαερίου), όπως αυτά επιβεβαιώνονται από την αρμόδια Αρχή χορήγησης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού. Ειδικά για τις περιπτώσεις των σταθμών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η αντικατάσταση του εξοπλισμού επιβεβαιώνεται από την υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ. 

Οι υποχρεώσεις των κατόχων

Προκειμένου οι σταθμοί να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ανανεώσουν τη Βεβαίωση ή τη Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή την Άδεια Παραγωγής και κατόπιν να λάβουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κλπ). 

Επίσης, ορίζεται ότι οι κάτοχοι οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Αγορών και τα εν ισχύ Εγχειρίδιά του.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο αρμόδιος Διαχειριστής, προκειμένου να εκδώσει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, επιβάλλει στους κατόχους των σταθμών τεχνικούς περιορισμούς ως προς τη συμβολή τους στη στάθμη βραχυκύκλωσης, ώστε να μην είναι υπέρμετρη και δυσανάλογη με την ισχύ τους.

Οι τιμές αναφοράς

Οι σταθμοί εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς που προκύπτει ως εξής:

α) Για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤2MW, η Τ.Α. ορίζεται στο 90% της Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας του Πίνακα 1 της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4414/16 όπως ισχύει

β) Για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2MW, η Τ.Α. ορίζεται στο 90% της Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας του Πίνακα 1 της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4414/16 όπως ισχύει. 

 

 

20 Μαϊου 2021

energypress