Με τα μισά λεφτά θα μείνει το Πράσινο Ταμείο την επόμενη πενταετία - Ανάλυση του σχεδίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Μείωση των εσόδων περίπου στο 1/3 και των ταμειακών αποτελεσμάτων σχεδόν κατά το ήμισυ προβλέπει για την επόμενη πενταετία το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με το σχέδιο του Μεσοπρόθεσμού Προγράμματος Δημοσιονονικής Στρατηγικής για την περίοδο 2022-2025 που ενέκρινε πρόσφατα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η χώρα μας καλείται να υποβάλει τον Απρίλιο τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της, με τη μορφή του Προγράμματος Σταθερότητας («Stability Programme») και ο ν. 4270/2014 για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΜΠΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου εξειδίκευσε το βασικό σενάριο της περιόδου που καλύπτει το τρέχον έτος (2021), το έτος του επόμενου προϋπολογισμού (2022) και τα τρία επόμενα έτη (2023-2025). 

Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου εκτιμά ότι τα έσοδα για φέτος θα ανέλθουν στα 315.352.191 ευρώ, ενώ προβλέπονται έσοδα 279.588.621 ευρώ για το 2022, 249.096.876 ευρώ για το 2023, 223.465.800 ευρώ για το 2024 και 201.795.625 ευρώ για το 2025.

Αντίστοιχα, τα έξοδα για φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 143.424.092 ευρώ, ενώ προβλέπονται έξοδα 99.390.000 ευρώ για το 2022, 103.900.000 ευρώ για το 2023, 107.525.000 ευρώ για το 2024 και 110.425.000 ευρώ για το 2025.

Ως εκ τούτου, το ταμειακό αποτέλεσμα που εκτιμάται για το 2021 φτάνει τα 171.928.099 ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι θα φτάσει τα 180.198.621 ευρώ για το 2022, τα 145.196.876 ευρώ για το 2023, τα  115.940.800 ευρώ για το 2024 και τα 91.370.625 ευρώ για το 2025.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, όπως η χορήγηση δανείων, η πληρωμή χρεολυσίων, η αγορά αξιών κτλ. 

Οι βασικές αρχές για την κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2022-2025 του Πράσινου Ταμείου

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, οι βασικές αρχές βάση των οποίων καταρτίστηκε το σχέδιο του ΜΠΔΣ 22-25 είναι οι εξής: 

• Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Πράσινου Ταμείου και η αξιοποίηση τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα με τους σκοπούς του ταμείου. 

• Η συγκράτηση των δαπανών και η αποφυγή των ελλειμμάτων 

• Η αύξηση του αποτελέσματος μέσω της αξιοποίησης των διαθεσίμων οικονομικών πόρων, της ορθολογικής κατανομής τους και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους, 

• Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η ενίσχυση των επενδυτικού χαρακτήρα δαπανών, 

• Η αξιολόγηση, διαφάνεια και έλεγχος των δαπανών, 

• Ο διαχωρισμός των εσόδων σε πράσινους πόρους και σε λοιπά έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3889/2010. 

• Ο διαχωρισμός των δαπανών σε δαπάνες για χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις σύμφωνα με τους σκοπούς του ταμείου, και σε δαπάνες λειτουργικές 

Επιπλέον, οι αποδόσεις των εσόδων του ΠΤ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό που διενεργούνται μέσω του ΥΠΕΝ και υπολείπονται διαχρονικά κατά πολύ από τα εισπραχθέντα από το ΓΛΚ έσοδα του Ταμείου, ζητήθηκε να αναμορφωθούν στο ύψος των 9.000.000,00€ ώστε να εξισορροπηθεί αυτή η απόκλιση στο πλαίσιο κατάρτισης του Προγράμματος Σταθερότητας («Stability Programme»). Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το ΥΠΕΝ και οι αποδόσεις παρέμειναν στο ύψος των 4.000.000,00€, υπάρχει όμως θετική διάθεση από το ΓΛΚ για την επανεξέταση του, εφόσον η απορρόφηση των κονδυλίων συνεχίσει να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. 

Σύνοψη Εσόδων: Τα συνολικά έσοδα του ΠΤ βαίνουν μειούμενα κυρίως εξαιτίας της αναμενόμενης ολοκλήρωσης των εισροών που προέρχονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις των αυθαίρετων. Τα κύρια μεγέθη του αφορούν σε: 

• αποδόσεις εσόδων μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ ύψους έως 9.000.000,00€ από το 2022 και έως το 2025 

• Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση των προγραμμάτων LIFE, με τα πραγματικά αναμενόμενα ποσά ανά έτος, σύμφωνα με τις συμβάσεις τους 

• πρόστιμα, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη κ.λπ έσοδα επιβαλλόμενα δυνάμει περιβαλλοντικών νομοθετικών διατάξεων 

• τόκους κεφαλαίων ύψους 66.500.000,00€ που δεν παρουσιάζουν μεταβολή εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης της ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. 

• έσοδα από παρακρατήσεις εισφορών που όμως αποτελούν καθαρά λογιστική αποτύπωση καθώς αποδίδονται στο Δημόσιο μέσω λογαριασμό εξόδων 

Σύνοψη Εξόδων: Ο προϋπολογισμός των εξόδων του Π.Τ. αποτυπώνει τις δαπάνες που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει σε βάθος τριετίας. Τα κυριότερα μεγέθη του αφορούν σε: 

• δαπάνες προσωπικού και αμοιβές διαφόρων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα LIFE 

 

• δαπάνες που εντάσσονται στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΠΤ 

 

• παρακρατήσεις εισφορών που όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα των εσόδων ουσιαστικά αποτελούν λογιστική απεικόνιση με συμψηφιστικό αποτέλεσμα στο ισοζύγιο. 

 

• δαπάνες για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού απαραίτητων για την λειτουργία του ΠΤ ενόψει της επικείμενης στελέχωσής του, της αναγκαίας αναβάθμισης της μηχανοργάνοσης και της ανακαίνισηςσυντήρησης του κτιρίου καθώς και της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE 

 

• δαπάνες των συνεχιζόμενων προγραμμάτων του ΠΤ, του ΠΔΕ και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE. 

 

Δείτε αναλυτικά τη σχετική απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου εδώ.

 

 

 

22 Μαρτίου 2021

energypress