Η ΡΑΕ δικαιώνει επενδυτές φωτοβολταϊκών που είχαν προσφύγει κατά του ΔΕΔΔΗΕ για "παράλογους" όρους σύνδεσης που αποφάσισε.

Η ΡΑΕ αποφάσισε υπέρ δύο επενδυτών φωτοβολταϊκών, οι οποίοι είχαν υποβάλει καταγγελία όπου ανέφεραν πως ο ΔΕΔΔΗΕ τους είχε επιβάλει παράλογους όρους για τη σύνδεσή τους.

Αναλυτικότερα, οι επενδυτές προσέφυγαν στη ΡΑΕ για ζητήματα που άπτονται των οριστικών προσφορών σύνδεσης που εξέδωσε ο Διαχειριστής και όρων σύνδεσης με το δίκτυο δύο φωτοβολταϊκών σταθμών από 99,825 Kw, στο Δήμο Θέρμου της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για τους ανωτέρω Φ/Β σταθμούς περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων και τους εξής όρους:

α) κατασκευή νέου τμήματος εναέριου δικτύου ΜΤ, μήκους 30 μέτρων περίπου, με αγωγούς 35 mm2 (τετραγωνικών χιλιοστόμετρων) ACSR,

β) κατασκευή Υποσταθμού 20/0,4 kV με μετασχηματιστή 100 kVA,

γ) ενίσχυση υπάρχοντος δικτύου ΜΤ με αντικατάσταση αγωγών 50 mm2 ACSR με αγωγούς 95 mm2 ACSR, σε μήκος 4,8 χλμ. περίπου,

δ) κατασκευή νέας τριφασικής Παροχής ΧΤ και ε) εγκατάσταση μετρητικής διάταξης στην έξοδο του σταθμού.

Οι αιτιάσεις της Καταγγελίας συνοψίζονται ως εξής: 

1. Οι δύο Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης είναι πανομοιότυπες σε κόστος και υλικά και παρά το γεγονός της γειτνίασης των θέσεων εγκατάστασης των εν λόγω Φ/Β σταθμών, οι Προσφορές δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Οι Καταγγέλλοντες διαμαρτύρονται για την παράλειψη από τον Διαχειριστή πρόβλεψης εγκατάστασης ενός μετασχηματιστή και ενός κοινού σημείου σύνδεσης ανάμεσα στις ιδιοκτησίες και για τα δύο έργα, με σκοπό τη μείωση του κόστους. Επί τη βάσει αυτή, αμφισβητούν την αναγκαιότητα των τόσο εκτεταμένων έργων, σε περίπτωση σύνδεσης ενός μόνο εκ των δύο σταθμών, ενώ θα μπορούσε να προβλεφθεί επιπλέον κόστος στο δεύτερο κατά σειρά έργο, σε σύνδεσή του με το πρώτο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αυτό, οι Καταγγέλλοντες διαπιστώνουν ότι δεν υπήρξε μέριμνα εκ μέρους του Διαχειριστή να συγκεντρώσει το σύνολο των έργων (για τα οποία είτε εκδόθηκαν απορριπτικές αποφάσεις, είτε δυσανάλογα με την επένδυση ακριβοί όροι) και να εκδώσει κοινούς όρους σύνδεσης με μία μελέτη. Τούτων δοθέντων, οι Καταγγέλλοντες συνάγουν το συμπέρασμα ότι τίθενται σημαντική καθυστέρηση και εμπόδια στην ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ, κατά παράβαση των επιταγών της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας

2. Οι ως άνω αναφερόμενοι Φ/Β σταθμοί συνδέονται στη Χαμηλή και όχι στη Μέση Τάση, μη δικαιολογημένης έτσι της επιβολής του όρου για την αναβάθμιση της γραμμής ΜΤ με αγωγούς 95 mm2 ACSR.

3. Οι Καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι σε πλήθος παρελθουσών προσφορών σύνδεσης και ειδικά για ένα ή δύο έργα ισχύος έως 100 Kw, δεν εμπεριείχετο πρόβλεψη αντίστοιχου όρου επιβολής αναβάθμισης γραμμής Μέσης Τάσης (ήτοι αντικατάσταση αγωγών 50 mm2 ACSR με αγωγούς 95 mm2 ACSR). Μάλιστα, κάτι τέτοιο δεν είχε κριθεί απαραίτητο έως το έτος 2013, κατά τη σύνδεση έργων ισχύος έως 500 kW, η οποία (σύνδεση) πραγματοποιείτο με αγωγούς των 35 mm2. Υπό αυτό το πρίσμα, οι Καταγγέλλοντες επισημαίνουν ότι η σύνδεση των σταθμών τους δεν δύναται να δημιουργεί υψηλές στάθμες βραχυκύκλωσης, ώστε να δικαιολογείται η πρόβλεψη του ως άνω όρου στις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης.

4. Κατά τα διαλαμβανόμενα στην Καταγγελία, δεν προκύπτει ανάγκη κατασκευής νέου δικτύου Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σε άλλο υποσταθμό, δεδομένης της επαρκούς χωρητικότητας στην υπάρχουσα γραμμή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα δύο υπό κρίση έργα πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιοχή, όπου δεν υφίσταται άλλο φωτοβολταϊκό πάρκο επί εδάφους, πλην ενός έργου ισχύος 500 kW για το οποίο έχουν εκδοθεί όροι σύνδεσης, μη προκύπτουσας έτσι υψηλής συγκέντρωσης αντίστοιχων σταθμών σε ένα σημείο

5. Περαιτέρω, οι Καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι ο Διαχειριστής δεν παρέχει πληροφορίες για τις γραμμές που αποχωρούν από τους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης, λ.χ. σχετικά με το περιθώριο ισχύος MW ανά γραμμή, παρά μόνο για το περιθώριο του Υποσταθμού. Συνεπεία τούτου, όπως υποστηρίζεται, είναι η παραπλάνηση του εκάστοτε επενδυτή, ο οποίος προτίθεται να καταθέσει σχετική αίτηση στην περιοχή του Υποσταθμού, ελλοχεύοντος του κινδύνου ύπαρξης ήδη κορεσμένης γραμμής.

6. Οι Καταγγέλλοντες μέμφονται τον Διαχειριστή για τον όρο αναβάθμισης του δικτύου και την επί σκοπώ επιβολή του στις υπό εξέταση Προσφορές, καθώς αφορά μεγάλο κομμάτι, το οποίο με το πέρας ολοκλήρωσης των έργων θα ανήκει στην ιδιοκτησία του.

Εν τέλει, η ΡΑΕ, αφού συνεκτίμησε τις απαντήσεις που έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, αποφάσισε τα εξής:

Κάνει δεκτή την Καταγγελία ότι ο Διαχειριστής εφήρμοσε διαφορετική πρακτική (χρήση διευρυμένων ορίων σχεδιασμού για την ανύψωση και τη διακύμανση της τάσης και διαφοροποίηση του προφίλ ζήτησης του τοπικού δικτύου) κατά την τεχνική εξέταση της σύνδεσης των δύο φωτοβολταϊκών σταθμών των Καταγγελλόντων, συγκριτικά με σταθμούς (αριθμοί με α/α εφαρμογής ΑΠΕ 111865, 112105, 112601, 111445 και 112025) που προηγήθηκαν της εξέτασής τους, χωρίς εύλογη αιτία για τη διάκριση αυτή και κατά παράβαση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 127 και 128 του ν. 4001/2011, των άρθρων 5, 53 και 70 του Κώδικα διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (η υπ’ αριθ. 395/2016 Απόφαση ΡΑΕ, ΦΕΚ Β’ 78/20.01.2017) και των όρων 24 και 28 της Άδειας Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (η υπ’ αριθ. 83/2014 Απόφαση της ΡΑΕ).

Επιβάλει στην καθ’ ής πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ για την από μέρους της παραβίαση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σύμφωνα µε τα ως άνω εκτενώς αναλυθέντα. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. 

Απευθύνει σύσταση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για υποβολή πρότασης στους Καταγγέλλοντες για την κατάθεση κοινής αίτησης σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών τους, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του ΚΔΕΔΔΗΕ, εφόσον κάτι τέτοιο δύναται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του δικτύου και στη μείωση του κόστους των απαιτούμενων έργων ή/και των χρεώσεων για τη σύνδεσή τους και υπό την προϋπόθεση ότι η ομαδοποίηση κρίνεται εν προκειμένω τεχνικά εφικτή, καίρια και εύθετη. 

Απευθύνει σύσταση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την παράλειψη κατάρτισης των Εγχειριδίων Χρεώσεων Σύνδεσης Παραγωγών και Πρόσβασης στο Δίκτυο, εμπροθέσμως κατά τις διατάξεις του Κώδικα και καλεί τον Διαχειριστή, όπως ενημερώσει την Αρχή άμεσα, από την κοινοποίηση της παρούσας, σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των Εγχειριδίων Εφαρμογής του ΚΔΕΔΔΗΕ των οποίων η έκδοση τελεί σε εκκρεμότητα. 

Απευθύνει σύσταση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη συμπερίληψη στις Προσφορές Σύνδεσης ανάλυσης της συνολικής χρέωσης σύνδεσης στις επί μέρους συνιστώσες της σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 περ. (στ) του ΚΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία (π.χ. προμελέτη, μελέτη, ενεργοποίηση), έργο, είδος και τύπο εξοπλισμού, με διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων δαπανών, εφόσον περιλαμβάνονται έμμεσες δαπάνες.

 

 

5 Μαρτίου 2021

energypress