Η βέλτιστη λύση για Net Zero

Οι διαχειριστές των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων (Global Asset Managers), πἐραν των παραδοσιακών επενδυτικών χαρτοφυλακίων αξιολογούν πλεόν και τα δάση, στο εάν θα πρέπει να μετατραπούν σε προϊόντα ξυλείας υψηλής προστιθέμενης αξίας ή να αφεθούν ελεύθερα για τη δημιουργία πιστώσεων άνθρακα (CO2 Credits & Removal).

Ο άνθρακας είναι πλεόν μια εκρηκτική αγορά και αναμένεται να πολλαπλασιαστεί τουλάχιστον 20 φορές, από τα €2δις το 2021 σε περίπου €40δις το 2030. Η παραδοσιακή αγορά διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μπαίνει σιγά-σιγά και σε αυτήν την αγορά, της διαχείρισης κεφαλαίων της φύσης.

Έχουν λοιπόν μεγαλύτερη ζήτηση οι επενδυτικές στρατηγικές του φυσικού κεφαλαίου από την παραδοσιακή αγορά του real estate ή των παραδοσιακών αγορών των μετοχών & ομολόγων;

Η αγορά για την αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα επεκτείνεται γρήγορα καθώς μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας διοχετεύουν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) που πειραματίζονται με διάφορες μεθόδους δέσμευσης άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα είναι γνωστἀ δύο τύποι πιστώσεων άνθρακα:

1. Πιστώσεις αφαίρεσης: οι οποίες υπολογίζουν πόσο διοξείδιο του άνθρακα αφαιρείται κατά τη δέσμευση άνθρακα, υβριδική μέθοδο διότι, χρησιμοποιεί ενεργητική & παθητική διαχείριση.

2. Πιστώσεις αποφυγής: υπολογίζουν τον άνθρακα με βάση τη δραστηριότητα, ενεργή διαχείριση των εφαρμογών των νέων υφιστἀμενων τεχνολογιών όπως τα αιολικά πάρκα & τα φωτοβολταϊκά.

Η πιθανή απαίτηση τροφοδοτεί την άνοδο μιας αγοράς ανάπτυξης άνθρακα, με συμβούλους άνθρακα να ηγούνται της αλλαγής ενός νέου τύπου επιχείρησης, συνεργαζόμενοι με θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά και τα βαριά κεφαλαιοποιημένα έργα για την εξάλειψη του CO2 και αντ 'αυτού να αξιοποιήσουν τις εταιρείες φυσικών περιουσιακών στοιχείων (NAC-Natural Asset Companies) που κατέχουν, διαχειρίζονται, διατηρούν και μισθώνουν τα φυσικά τους περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να βοηθήσουν τις εταιρίες να γίνουν συμμετέχοντες στην καθαρή μηδενική αγορά και στόχων τουςnet zero.

Ο νέος ελληνικός νόμος για το κλίμα (4936/2022) μαζί με τη νεοσύστατη Αγορά Εθελοντικών Πιστώσεων Αντιστάθμισης εκπομπών CO2 (Voluntary Carbon Credits Markets ή VCM) από το ATHEX Group, υποστηρίζουν τη λειτουργία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και αναδικνύουν την ανάγκη των εταιρειών να πετύχουν γρήγορα τους Καθαρούς Μηδενικούς Στόχους τους (Co2) επενδύοντας σε νέες και εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι η αντιστάθμιση του άνθρακα με μίσθωση γης για 30-50 χρόνια, προκειμένου να μειώσουν και να αποθηκεύσουν την ετήσια παραγωγή τους σε Co2 και βάση προτύπων (GRI 305-Scope1/2/3).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεργάζεται με την ACX-Air Carbon Exchange για την ανάπτυξη Αγοράς Εθελοντικών Πιστώσεων Αντιστάθμισης Εκπομπών CO2 και θα προσφέρει στις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα περαιτέρω δυνατότητες για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών, επιπλέον των όσων ορίζονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (EU ETS). Θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την υποστήριξη των τοπικών προσπαθειών μείωσης και απομάκρυνσης των εκπομπών άνθρακα και θα ενισχύσει επίσης τις ροές κεφαλαίων σε προγράμματα που επιτρέπουν την αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα.

Με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να στοχεύει στη διάθεση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της πράσινης μετάβασης, η συνεργασία ACX και ΑΤΗΕΧ αναμένεται να δημιουργήσει μια υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας η οποία μπορεί να υποστηρίξει το ελληνικό κράτος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή πολιτικών μείωσης και αποφυγής των εκπομπών.

• Η συνεργασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρείες και φορείς που εδρεύουν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, παρέχοντας πρόσβαση μέσω της Ελλάδος σε μια παγκόσμια αγορά.

• Επιπλέον, επιτρέπει στο Χρηματιστήριο Αθηνών να συνεργαστεί στενότερα με τοπικούς φορείς που υλοποιούν έργα (όπως π.χ. διαχείριση δασών, μίσθωσης & αναδασώσεις), βοηθώντας τους να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις και να διαθέσουν στην αγορά ελληνικές πιστώσεις αντιστάθμισης εκπομπών ρύπων.

Ο CEO του Athex Group κ. Γιάννος Κοντόπουλος, δήλωσε: «Ως αδειοδοτημένος διαχειριστής ρυθμιζόμενων αγορών της ΕΕ, το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει μια μοναδική ευκαιρία να ενδυναμώσει περαιτέρω το οικοσύστημά του, με τη δημιουργία της Αγοράς Εθελοντικών Πιστώσεων Αντιστάθμισης Εκπομπών Άνθρακα (VCM). Η συνεργασία μας με την ACX μας δίνει τη δυνατότητα να διευκολύνουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς έργων, επενδυτές αλλά και κυβερνητικούς φορείς που επιδιώκουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, διευκολύνοντας έτσι την εθνική προσπάθεια επίτευξης μηδενικών ρύπων. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε έναν ουσιαστικό ρόλο, στην επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.»

δημιουργία μιας τοπικής αγοράς άνθρακα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον και η «ταξινόμηση των δασών» μας θα καθορίσει την αγορά. Σε αυτόν τον αγώνα ταξινόμησης η ενεργή συμμετοχή πιστοποιήσεων FSC (Συµβούλιο ∆ιαχείρισης των ∆ασών) είναι απλώς απαραίτητη όπως, και η συμμετοχή και των ίσως 127 Διαπιστευμένων Οργανισμών στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)

Η JE Consulting Group ώς εταριία NAC έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει περίπου 70.000 τόνους CO2 κάθε χρόνο, βοηθώντας τις εγχώριες εταιρείες να μηδενίσουν ή να βελτιώσουν το μείγμα διαχείρισης του αποτυπώματος του εταιρικού τους CO2.

- Ο κ. Γιάννης Έξαρχος είναι Chief Sustainability Officer at JE Consulting Group.