Έντονη διαμαρτυρία του γαλλικού κολοσσού Voltalia προς τον πρωθυπουργό για τα εμπόδια του ΥΠΕΝ στις στρατηγικές επενδύσεις ΑΠΕ.

Επιστολή στον πρωθυπουργό με την οποία εξηγούν το πρόβλημα που δημιουργείται σε μεγάλες φωτοβολταϊκές επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως «στρατηγικές» με την τροπολογία Χατζηδάκη για τις ΑΠΕ που βρίσκεται στη Βουλή, και ταυτόχρονα ζητούν την παρέμβαση του ίδιου και της πολιτικής ηγεσίας, απέστειλε η εν Ελλάδι θυγατρική του γαλλικού κολοσσού των Ανανεώσιμων Πηγών Voltalia.

Η επιστολή κοινοποιείται επίσης στα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Σταϊκούρας), αλλά και στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η  μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση έργων που έχουν ήδη κατατεθεί, αλλά και η μεταβολή των βασικών κριτηρίων από τα οποία κρίνεται η βιωσιμότητα ή η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, «δεν αποτελεί επ΄ ουδενί θετικό μήνυμα στους επενδυτές (και ιδίως τους αλλοδαπούς), οι οποίοι αναμένουν κυρίως ασφάλεια δικαίου για να προβαίνουν στις επενδύσεις τους στην Ελλάδα».

Η Voltalia έχει υποβάλλει αιτήσεις προκειμένου δύο μεγάλα έργα της (ένα στην Ηπειρωτική Ελλάδα προϋπολογισμού 1,6 δις. ευρώ και ένα στην Κρήτη προϋπολογισμού 303 εκατ. ευρώ) να χαρακτηρισθούν ως Στρατηγικές Επενδύσεις και να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3894/2010  (Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων).

 Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλισθούν: α) Η τεχνική και οικονομική επάρκεια για την υλοποίησή των επενδυτικών αυτών έργων, β) η επάρκεια του ειδικώς καταρτισμένου προσωπικού που θα απασχοληθεί, γ) η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών, δ) καθώς και η δέσμευση των απαιτούμενων γαιών. Φυσικά, προτού υποβληθούν από την Εταιρεία μας οι ανωτέρω αναφερόμενες αιτήσεις, εκπονήθηκε για καθένα από τα εν θέματι επενδυτικά έργα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, βάσει του οποίου, λαμβανομένων υπόψη των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων, αποφασίσθηκε η υποβολή των αιτήσεων προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε..

Για κάθε μία από τις αιτήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της νομοθεσίας, η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει ποσοστό 25% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης των φακέλων (77.500 ευρώ για κάθε έργο).

Το πρόβλημα που δημιουργείται, τόσο στα συγκεκριμένα έργα της Voltalia όσο και σε άλλα αντίστοιχα, είναι ότι με τη νέα ρύθμιση Χατζηδάκη, ακόμη και στην περίπτωση που τα υπό αξιολόγηση επενδυτικά έργα χαρακτηρισθούν ως Στρατηγικές Επενδύσεις, δεν θα έχουν προτεραιότητα στη σύνδεσή τους με τα δίκτυα ηλεκτρισμού.

«Δηλαδή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση, θα μεταβληθεί για τα έργα αυτά η σημαντικότερη προϋπόθεση που αποτελεί το  βασικότερο κίνητρο για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, ήτοι η  προτεραιότητα σύνδεσης των έργων με τα δίκτυα ηλεκτρισμού» αναφέρεται στην επιστολή, στην οποία τονίζεται επίσης:

«Το ότι η ρύθμιση αυτή θα καταλαμβάνει και τις υποβληθείσες και ήδη υπό εξέταση αιτήσεις, εκτός από αίσθημα προφανούς και εντονότατης ανασφάλειας δικαίου προς τους επενδυτές, προκαλεί και έντονη δυσαρέσκεια και οργή, καθώς επενδυτές όπως η Εταιρεία μας, έχουν δαπανήσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους και ανθρωποώρες για την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων, την προετοιμασία για την υποβολή των φακέλων των σχετικών αιτήσεων, καθώς και την διασφάλιση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων. Να σημειωθεί ότι, μόνον το διοικητικό κόστος της διεκπεραίωσης για κάθε φάκελο που υποβάλλεται προς εξέταση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ.  Ενώ στην περίπτωση που οι επενδύσεις δεν χαρακτηρισθούν Στρατηγικές, επιστρέφεται μόνον το 75% του συνολικού αυτού ποσού. Δηλαδή το 25% δεν επιστρέφεται».

Η επιστολή της Voltalia είναι ιδιαίτερα δηκτική για τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, σε διάφορα σημεία του κειμένου:

«Από τα ανωτέρω είναι προφανής η έλλειψη κυβερνητικής  υποστήριξης σε έναν κλάδο αιχμής για την ελληνική οικονομία, όπως αυτός της ενέργειας και ιδίως της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.  Η πολιτική ηγεσία, με τους χειρισμούς της αυτούς, είναι προφανές ότι, όχι μόνον δεν προσβλέπει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά δημιουργεί και συνθήκες τροχοπέδης για τους επενδυτές του χώρου».

Αν γνωρίζαμε θα επανεξετάζαμε το επιχειρηματικό μας πρόγραμμα

«Η νομοθεσία περί Στρατηγικών Επενδύσεων συνιστά από μόνη της μια εξαιρετική διαδικασία προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, οι οποίες συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία και για το λόγο αυτό παρέχονται κίνητρα, υπό μορφήν εξαιρέσεων από τη συνήθη αδειοδοτική διαδικασία. Στην περίπτωση που εισαχθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες ρυθμίσεις, αφενός ανατρέπονται επί της ουσίας οι εξαιρετικές διαδικασίες που προβλέπονται από το υφιστάμενο πλαίσιο και δημιουργούν κίνητρο για την υποβολή αιτήσεων για Στρατηγικές Επενδύσεις και αφετέρου βάλλονται άμεσα οι αιτήσεις της Εταιρείας μας, καθώς και άλλων επενδυτών του χώρου. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμη η παρέμβασή σας, καθώς και αυτή της πολιτικής ηγεσίας. Είναι δε προφανές ότι δεν αποτελεί επ΄ ουδενί θετικό μήνυμα στους επενδυτές (και ιδίως τους αλλοδαπούς), οι οποίοι αναμένουν κυρίως ασφάλεια δικαίου για να προβαίνουν στις επενδύσεις τους στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, αν γνωρίζαμε ότι πρόκειται να τεθούν τέτοια εμπόδια στις σχεδιασθείσες επενδύσεις μας, θα επανεξετάζαμε το επιχειρηματικό μας πρόγραμμα». 

Αντικίνητρο για επενδύσεις

«Η μητρική μας εταιρεία, με τις επενδύσεις της στην Ελλάδα, κυρίως μέσω της Εταιρείας μας έχει αποδείξει την σταθερή υποστήριξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, ιδίως δε κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, με την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Φυσικά, πρόθεσή της είναι να μην εγκαταλείψει την δραστηριότητά της αυτή στη Χώρα, εκτός αν οι συνθήκες πλέον δεν της το επιτρέπουν και ρυθμίσεις όπως αυτές που επιθυμεί να εισάγει ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελούν αντικίνητρο για τους επενδυτικούς φορείς, αφού δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας δικαίου και έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς της Χώρας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν η συγκεκριμένη αγορά (των φωτοβολταϊκών) έχει υποστεί επανειλημμένα πλήγματα μέσω της μονομερούς επιβάρυνσης των «εγγυημένων» τιμών κατά μεγάλο ποσοστό».

 

 

3 Δεκεμβρίου 2020

energypress