Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο

01 09 2022 | 20:22

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή κατά το άρθρο 12 του ν. 4001/2011, με την παρούσα, υπ’ αριθ. 672/2022 Απόφασή της, ενέκρινε το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης (ΣΠΔ) 2022 το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (EE) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Το ΣΠΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Συνοπτική περιγραφή των βασικών δεδομένων της Ελληνικής Αγοράς Φυσικού Αερίου σχετικά με τη ζήτηση και την προμήθεια φυσικού αερίου, καθώς και των κύριων χαρακτηριστικών του Περιφερειακού και Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ),

(β) Συνοπτική περιγραφή των βασικών συμπερασμάτων των υπό εξέλιξη Κοινών Μελετών Επικινδυνότητας, των μελετών επικινδυνότητας και περιπτώσεων που διεξάγονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και η επικαιροποίηση των εθνικών σεναρίων κρίσης,

(γ) Παρουσίαση του υπολογισμού του Κανόνα για την υποδομή (Κανόνας Ν-1) για τα έτη 2021, 2022 σε εθνικό επίπεδο, των τιμών και παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της ικανότητας συμμόρφωσης με τον ως άνω Κανόνα πριν και μετά την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων δράσεων. Επίσης, περιλαμβάνεται  ο υπολογισμός του Ν-1 σε περιφερειακό επίπεδο για τα έτη 2020-2021,

(δ) Παρουσίαση της τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης της Χώρας με τον Κανόνα για τον εφοδιασμό, των εν ισχύ μέτρων και των πρόσθετων κριτηρίων που εξετάζονται για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού,

(ε) Περιγραφή και αξιολόγηση των στρατηγικών και των δράσεων που σχεδιάσθηκαν με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση εμφάνισης σημαντικών διαταραχών στη ζήτηση ή/και την προμήθεια φυσικού αερίου,

(στ) Παρουσίαση  των λοιπών προληπτικών δράσεων και υποχρεώσεων που σχεδιάστηκαν με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος φυσικού αερίου της Χώρας,

(ζ) Περιγραφή έργων υποδομών για νέες πηγές προμήθειας και αποθήκευσης φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης σημαντικών για την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας έργων υποδομής που έχουν ενταχθεί στον 4ο και 5ο κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI List) καθώς και υπό εξέλιξη έργων που έχουν ενταχθεί στο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ,

(η) Εξέταση ενδεχόμενης επίδρασης του Σχεδίου σε γειτονικά κράτη μέλη (περιφερειακή διάσταση).

Η Απόφαση έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δείτε εδώ ολόκληρο το Σχέδιο 

1