Δικαιώματα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα δίνονται στους φορείς που κατέχουν άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

02 08 2022 | 09:15

Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για εξασφάλιση άδειας αποθήκευσης CO2 από εταιρείες που έχουν αναλάβει έρευνες υδρογονανθράκων προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΝ.

Φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά το ν. 2289/1995 (Α’ 27), δικαίωμα άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένη Περιοχή, και οι οποίοι διαθέτουν επαρκή δεδομένα, ιδίως γεωλογικά, γεωψυσικά και γεωτρητικά, για την τεκμηρίωση καταρχήν επιλεξιμότητας ως τόπου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Ο2»), γεωλογικού σχηματισμού σχηματισμών που βρίσκονται υπέδαψος παραχωρηθείσας περιοχής (χερσαίας θαλάσσιας), αποκτούν, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, δικαίωμα συνέχισης και ολοκλήρωσης διαδικασίας διερεύνησης συγκεκριμένης περιοχής σκοπό να διαπιστωθεί καταλληλότητά για αποθήκευση C02.

Εφόσον διαπιστωθεί καταλληλότητα του συγκεκριμένου γεωλογικού σχηματισμού ως τόπου αποθήκευσης CΟ2, ύστερα από σχετική περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση, οι εν λόγω Φορείς ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών, κατά την παρ. 5, αποκτούν το δικαίωμα αποθήκευσης CΟ2 του παρόντος. Η απόκτηση δικαιωμάτων διερεύνησης και αποθήκευσης CΟ2 στις παραπάνω περιοχές, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για άσκηση δραστηριότητας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, διέπεται από το παρόν και συμπληρωματικώς από υπό στοιχεία Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2516), συγκεκριμένα από τα άρθρα 3, 11, 12 παρ. 1, 3 και 4, 13 έως 20, 22 έως 28 και 32 αυτής.

Η διάρκεια του δικαιώματος αποθήκευσης ορίζεται καταρχήν εικοσιπέντε (25) έτη από την έκδοση απόψασης της Παρ. 6 και δύναται να τιαρατείνεται με τροποποίηση της απόφασης αυτής. Το δικαίωμα αποθήκευσης CΟ2 δύναται να αφορά οποιοδήποτε γεωλογικό σχηματισμό ή σχηματισμούς, οι οποίοι βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός της παραχωρηθείσας περιοχής έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπει το άρθρο 2 Οδηγίας 2009/31/Εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 23ης Απριλίου 2009, για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (1 140). Αν γεωλογικός σχηματισμός βρίσκεται εν μέρει εντός παραχωρηθείσας περιοχής, το εκτός παραχώρησης τμήμα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τμήμα που βρίσκεται εντός της παραχωρηθείσας περιοχής.

Διαβάστε στην τροπολογία που επισυνάπτεται τη διαδικασία για τις αιτήσεις.

Η δυνατότητα παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα είναι σημαντική αλλά… δεν έχει αξιολογηθεί ανάλογα

Συνοδευτικα Αρχεια