Υπουργοί Ενέργειας Ε.Ε.: Τέλος στη χρηματοδότηση νέων έργων φυσικού αερίου – Στήριξη έως το 2029 σε μετατροπές υποδομών για υδρογόνο και βιομεθάνιο

Με μία συμβιβαστική πρόταση προς την Ευρ. Επιτροπή οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. άφησαν ένα παράθυρο ανοικτό προς χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών αγωγών φυσικού αερίου.

Το συμβούλιο υπουργών που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο υπό την πορτογαλική προεδρία αποδέχτηκε την αναθεώρηση του κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΤΕΝ-Ε), σύμφωνα με την οποία τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που θα τυγχάνουν της χρηματοδοτικής στήριξης θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του εκσυγχρονισμού, των ευφυών συστημάτων και την απανθρακοποίησης. Στόχος είναι η διασύνδεση των ενεργειακών υποδομών της Ε.Ε. με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα το 2050. Ο αναθεωρημένος κανονισμός που έχει ως αφετηρία εκκίνησης (εφόσον ψηφιστεί) από το 2022 αποσκοπεί επίσης στη συνέχιση της διασφάλισης της ολοκλήρωσης της αγοράς, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Ο προτεινόμενος κανονισμός προσδιορίζει 11 ενεργειακούς διαδρόμους προτεραιότητας και τρεις θεματικούς τομείς προτεραιότητες με έργα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021 -2027.

Το Συμβούλιο, με βάση την κοινή ανακοίνωση, αποφάσισε να τερματίσει τη στήριξη νέων έργων φυσικού αερίου και πετρελαίου και να θεσπίσει υποχρεωτικά κριτήρια βιωσιμότητας για όλα τα έργα. Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου έως τις 31  Δεκεμβρίου 2029, μπορούν να στηριχθούν έργα και υποδομές μεταφοράς ή αποθήκευσης φυσικού αερίου που να αποκτούν αντίστοιχες δυνατότητες για μίγμα υδρογόνου, φυσικού αερίου ή βιομεθανίου. Τα συγκεκριμένα έργα και υποδομές θα πρέπει στο τέλος να καταστούν αποκλειστικής μεταφοράς ή αποθήκευσης υδρογόνου.

Στην περίπτωση της Κύπρου και της Μάλτας, οι οποίες εξακολουθούν να μην είναι διασυνδεδεμένες με το διευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου, τα υπό ανάπτυξη έργα ή ο σχεδιασμός στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος βάσει του προηγούμενου κανονισμού θα διατηρήσουν το καθεστώς τους έως ότου ολοκληρωθεί η διασύνδεση. Σκοπός αυτής της εξαίρεσης είναι να τερματιστεί η απομόνωση αυτών των δύο κρατών μελών και να τους δοθεί πρόσβαση σε μελλοντικές αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου.

 

 

14 Ιουνίου 2021

energypressσ