Στρατηγικό Σχέδιο ΕΟΑΝ: Οι 5 στόχοι για την προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

15 12 2020 | 09:03

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) το Στρατηγικό Σχέδιο του Οργανισμού για την περίοδο 2020 – 2022.

Υπηρετώντας το σκοπό του ΕΟΑΝ, που είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, το σχέδιο αναδεικνύει τους πέντε κύριους στρατηγικούς στόχους:

  1. Μείωση δημιουργίας αποβλήτων, μέσω της θέσπισης και εποπτείας μέτρων πρόληψης
  2. Αύξηση της ανακύκλωσης, μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  3. Ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου όλων των εμπλεκόμενων φορέων
  4. Εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης, των αρχών της κυκλικής οικονομίας και του ερευνητικού έργου του Οργανισμού
  5. Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Οργανισμού

Το Στρατηγικό Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ www.eoan.gr/οργανισμός/σκοπός-στόχοι

ΕΟΑΝ: πυλώνας υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής

«Ο ΕΟΑΝ αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση μιας νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Πέρα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, φιλοδοξούμε να λειτουργούμε ως κόμβος συντονισμού όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των φορέων της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο (δείτε εδώ) για την επόμενη διετία είναι ένας συγκροτημένος οδικός χάρτης δράσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να καλύψει τους απαιτητικούς στόχους που έχει θέσει και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης» τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ, κ. Νίκος Χιωτάκης.

«Έχουμε σχεδιάσει μια συγκροτημένη, πολυεπίπεδη στρατηγική, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με όλους τους φορείς και βεβαίως την ενθάρρυνση των πολιτών, για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον συνηθειών στην καθημερινότητά τους.

Συνεχίζουμε, παράλληλα, να επιδιώκουμε την εξέλιξη του ΕΟΑΝ σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό οργανισμό, με αναβαθμισμένες διοικητικές ικανότητες και εργαλεία για την υλοποίηση της αποστολής του» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ, κ. Ιωάννης Σιδέρης.

Σύμφωνα με την εισαγωγή του κειμένου της στρατηγικής του ΕΟΑΝ, οι Γενικές Αρχές και Κατευθύνσεις του σχεδίου είναι:

1. H ιεράρχηση των αποβλήτων, με προτεραιότητα στην πρόληψη, στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και, εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών, την άλλου είδους ανάκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012.

2. H αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4042/2012.

3. H αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2939.2001 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του ν. 4496/2017 και ισχύει.

4. H εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε ότι αφορά στο σχεδιασμό των προϊόντων, στην κατανάλωση τους, στη διαχείριση των αποβλήτων τους και στην ενίσχυση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν. 4496/2017 και ισχύει.

5. H αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών.

6. H δημοσιότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, προκειμένου να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος και η συμβολή των χρηστών και καταναλωτών στην πρόληψη και στη μείωση των αποβλήτων.

7. Η υλοποίηση της στρατηγικής, της πολιτικής, των στόχων, των δράσεων και των μέτρων του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4496/2017.

8. Η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την κοινωνική συμμετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων.

k
eoan_stratigikoi-stoxoi-2020-2022 [eoan.gr]

Συνεκτικό πλέγμα δράσεων και συνεργασιών

Κάθε ένας από τους πέντε στρατηγικούς στόχους του ΕΟΑΝ θα επιδιωχθεί την επόμενη περίοδο, μέσα από ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων, αλλά και συμπράξεων και συνεργασιών με συναρμόδιους φορείς.

Ειδικότερα, με σκοπό τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση υφιστάμενων μέτρων πρόληψης, καθώς και την εκπόνηση νέων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, επίσης, οι δράσεις αξιοποίησης του περιβαλλοντικού τέλους, ενώ προβλέπονται και δράσεις αξιοποίησης δευτερογενών υλικών, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρακολούθηση υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, για υλικά όπως πλαστικά αλιευτικά εργαλεία, γεωργικά πλαστικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα, παιχνίδια κ.ά. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις για τη βελτιστοποίηση της εγκριτικής διαδικασίας και των όρων λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, καθώς για την αναβάθμιση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών.

Τομέα προτεραιότητας αποτελεί, επίσης, η υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, με στόχο την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της ανακύκλωσης ως τρόπου ζωής.

Τέλος, σημαντικό μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου αφορά τη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παρακολούθηση των επιδόσεών τους σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών και την υποστήριξη σχετικών πρωτοβουλιών.

 

 

15 Δεκεμβρίου 2020

Euractiv