ΡΑΕ: Επιταχύνει το «Σχέδιο Ετοιμότητας» για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού

22 11 2021 | 09:17

Σε σημαντική καθυστέρηση η εκπόνηση του με αποτέλεσμα να έχουν εκκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας- Η αναζήτηση συμβούλου και τι θα περιλαμβάνει

Σε επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού προχωρά η ΡΑΕ. Μια υπόθεση για την οποία η Ρυθμιστική Αρχή είναι υπεύθυνη ως αρμόδια για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, κατά τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε.

Ειδικότερα η ΡΑΕ οφείλει να μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, «σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς», όπως αναφέρεται. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή, βάσει του κανονισμού της Ε.Ε., οφείλει να εκπονήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα το Εθνικό Σχέδιο Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως συνάγεται από τα όσα επισημαίνονται στη σχετική απόφαση υπάρχει ήδη μεγάλη καθυστέρηση. Και τούτο καθώς η προθεσμία για την εκπόνηση του Σχεδίου έληξε τον Απρίλιο με αποτέλεσμα να έχουν εκκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης η ΡΑΕ έλαβε πρόσφατα απόφαση πρόσληψης εξωτερικού συμβούλου, εγκρίνοντας και τη σχετική δαπάνη (37.200 ευρώ με ΦΠΑ) για το έργο «Υποστήριξη της ΡΑΕ στην διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου-στρατηγικής για τα θέματα κυβερνοασφάλειας και συνδρομή στη σύνταξη του Σχεδίου Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού».

Το Εθνικό Σχέδιο Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας θα ακολουθεί τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει:

 σύνοψη των προσδιορισμένων σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην σχετική μελέτη εκτίμησης κινδύνων

 περιγραφή του ρόλου και των ευθυνών της Αρχής των λοιπών εμπλεκομένων φορέων

 των εθνικών μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ή την ετοιμότητα αντιμετώπισης των προσδιορισμένων σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

 ορισμό του συντονιστή εθνικής κρίσης και καθορισμό των καθηκόντων του

 καθορισμό διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σχεδίων για τις ροές πληροφοριών

 προσδιορισμό της συμβολής αγοραίων μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, και συγκεκριμένα μέτρων που αφορούν την πλευρά της ζήτησης και μέτρων που αφορούν την πλευρά της προσφοράς

 προσδιορισμό πιθανών μη αγοραίων μέτρων τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν σε κρίση ηλεκτρικής ενέργειας

 περιγραφή των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με κρίσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

 

21 Nοεμβρίου 2021

newmoney