Πιο "σφιχτές" προθεσμίες με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ - Μπαίνει και τρίτος χρονικός "κόφτης"

Ένα ακόμη χρονικό ορόσημο που πρέπει να επιτυγχάνουν οι επενδυτές κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, προβλέπεται στο σχέδιο του ΥΠΕΝ για το δεύτερο κύμα απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας. Στόχος του υπουργείου είναι, με την προσθήκη μίας ακόμη διορίας, να υποχρεωθούν οι επενδυτές να «ωριμάσουν» αδειοδοτικά τις σχεδιαζόμενες μονάδες εντός εύλογων προθεσμιών. 

Το ορόσημο αυτό αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τους χερσαίους αιολικούς και τους υβριδικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έτσι, για τα έργα των τριών αυτών κατηγοριών, θα πρέπει μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, να υποβληθεί αίτηση για Άδεια Εγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παύσει αυτοδικαίως η Βεβαίωση Παραγωγού. 

Χρονικά περιθώρια υπάρχουν όμως και στη διαδικασία που ακολουθεί την χορήγηση στον επενδυτή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καθώς θα πρέπει να την κάνει αποδεκτή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε παύει αυτοδικαίως τόσο η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όσο και η Βεβαίωση Παραγωγού. Αν ο επενδυτής δεν επιθυμεί την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, τότε στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να αιτηθεί τη διατήρηση της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει στον ΔΕΔΔΗΕ ή τον ΑΔΜΗΕ, και η οποία με το σχέδιο νόμου προτείνεται να «μεταφερθεί» με την υποβολή της αίτησης. 

Με την αίτηση διατήρησης, παύει μόνο η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, ενώ παραμένει σε ισχύ η Βεβαίωση Παραγωγού, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή έγκριση που έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής χορηγεί εκ νέου Οριστική Προσφορά προτείνοντας εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική ανάπτυξη του Συστήματος.

Προθεσμία προβλέπεται επίσης και στην ισχύ της Άδειας Εγκατάστασης, η οποία διαρκεί για τρία έτη, χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να υποβληθεί είτε αίτηση για την προσωρινή σύνδεση του σταθμού, είτε δήλωση Ετοιμότητας, είτε αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ή τμηματικής Άδειας Λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Άδεια Εγκατάστασης παύει αυτοδικαίως. 

Η παραπάνω διορία πάντως μπορεί να επεκταθεί έως 24 μήνες, εφόσον ο κάτοχος της Άδειας Εγκατάστασης δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο και εφόσον έχει καταβάλει το «Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου», το οποίο ορίζεται σε 150 ευρώ ανά μεγαβάτ Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, για κάθε μήνα παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 24 μηνών ή μη καταβολής του αντίστοιχου τέλους, η ισχύς της Άδειας Εγκατάστασης παύει αυτοδικαίως. 

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου.

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Πιο "σφιχτές" προθεσμίες με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την υλοποίηση των έργων ΑΠΕ - Μπαίνει και τρίτος χρονικός "κόφτης"