Παράθυρο για να χρησιμοποιούν οι τοπικές κοινότητες τα έσοδα από τα τέλη ΑΠΕ - Οι Δήμοι μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα για άλλες ανάγκες.

Παράθυρο για να χρησιμοποιούν οι Δήμοι τα έσοδα από τα ειδικά τέλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ για άλλες ανάγκες πλην των τοπικών κοινοτήτων όπου εντάσσονται τα έργα ανοίγει διάταξη στο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει ζητήματα ιθαγένειας και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 της τελικής μορφής του νόμου:

Διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς

Στο τέλος της παρ. Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθενται εδάφια ως εξής :

«Κατ’ εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021, μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων.»

 

 

 

29 Σεπτεμβρίου 2020

energypress