Παράμετροι και Αποτελέσματα του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας στον ιστότοπο της ΡΑΕ

10 07 2022 | 21:59

Σύμφωνα με το άρθρο 12Α του νόμου 4425/2016 (Α’185) θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ο οποίος εφαρμόζεται από τoν Ιούλιο 2022 έως και την 1η Ιουνίου 2023. Η Ρυθμιστικής Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις παραμέτρους και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εν λόγω μηχανισμού όπως υπολογίζονται και αποστέλλονται από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434 (ΦΕΚ Β’ 3517 06.07.2022).

Επί αυτού, από την Πέμπτη 07/07/2022 δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Αρχής τα κάτωθι:

1. η Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (https://www.rae.gr/michanismos/), υπολογιζόμενη σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων και των εφαρμοστέων μαθηματικών τύπων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτής σε σχετικό συνημμένο αρχείο

2. τα Αποτελέσματα της εφαρμογής του εν λόγω μηχανισμού (https://www.rae.gr/apm-aeh/), όπου αναγράφεται διακριτά το Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και το Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής για κάθε ημερομηνία φυσικής παράδοσης.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα ανωτέρω στοιχεία μέσω των συνδέσμων https://www.rae.gr/michanismos/ και https://www.rae.gr/apm-aeh/ αναφορικά με τις Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών και τα ημερήσια αποτελέσματα της εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας αντίστοιχα, σε υπολογιστή, tablet και κινητό.