Νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ: Οι αλλαγές στην έκδοση και τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών

05 05 2022 | 14:32

Καλό μήνα! Μάιος και είμαστε όλοι σε εγρήγορση για μια τουριστική σεζόν με επιστροφή στην πραγματικότητα.

Στα δικά μας τώρα δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολίαστο σήμερα την δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr που τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απλοποίηση της αδειοδότησης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών  Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενεργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος».

Στα εισαγωγικά να πούμε όπως διαβάζουμε ότι σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη, επιδιώκονται η ανάπτυξη πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενιαία και συνεκτική διαμόρφωση της λεγόμενης Β’ φάσης αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία έρχεται με την υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, σε συνέχεια της αντίστοιχης Α’ φάσης του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τίθεται το πρώτον το πλαίσιο για την ανάπτυξη θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, με την παράλληλη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην αγορά ενέργειας, καθώς και την προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Με το προτεινόμενο Μέρος Α’ ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του σχεδίου νόμου. Το προτεινόμενο Μέρος Β’, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της αδειοδότησης των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε., Α’ Φάση), αποτελεί το επόμενο αναγκαίο βήμα, μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων (Β’ Φάση), μέσω:

α) πιο σύντομων και απλούστερων διαδικασιών, της σημαντικής μείωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε κάθε αδειοδοτικό στάδιο που μεσολαβεί από την υποβολή αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, μέχρι και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας,

β) εύλογων προθεσμιών υλοποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές πλαίσιο επενδύσεων,

γ) ψηφιοποίησης των διαδικασιών, προς πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328).

Τι αλλάζει με τις άδειες

Η προέγκριση γίνεται προαιρετική για όλες τις άδειες και η έκδοση του συνόλου των αδειών θα γίνεται αυτόματα μέσω του e- adeies, με ευθύνη του μηχανικού και υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο από τις ΥΔΟΜ ενώ παράλληλα καθορίζονται νέα στοιχεία ελέγχου των διαγραμμάτων κάλυψης επίσης με υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχει μεταβληθεί ο επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης του οικοπέδου και ότι στην επιτρεπόμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.

Προαιρετικές οι προεγκρίσεις Ειδικότερα με διάταξη του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ αλλάζει η νομοθετική ρύθμιση του 4495/2017, που προβλέπει μέχρι τώρα ότι «η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 36 και προαιρετική για την κατηγορία τρία (3) του ιδίου άρθρου» και καθιερώνεται ότι «η  προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών».

Στόχος της νέας ρύθμισης, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου είναι η «επιτάχυνση  της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών».

Σημειώνεται ότι με τη νέα ρύθμιση ενώ η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών προβλέπεται παράλληλα ότι «η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι υποχρεωτική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου».

Υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος

Συνδυαστικά με τις αλλαγές, που επιφέρει στις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών με άλλη ρύθμιση του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ αλλάζει τόσο ο τρόπος έκδοσης τους ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν όσο και η διαδικασία ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις ΥΔΟΜ, με παράλληλα πρόβλεψη να γίνεται από κάθε ΥΔΟΜ υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων για το 30% τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.

-«Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται το σύνολο των οικοδομικών αδειών, να εκδίδεται αυτόματα. Παράλληλα καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη νέα διαδικασία» σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, ενώ το πλήρες κείμενο της νέας ρύθμισης ( Άρθρο 128) στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ έχει ως εξής:

-«Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας – Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί οικοδομικών αδειών που εξαιρούνται προέγκρισης, προστίθενται οι κατηγορίες αδειών 1 και 2, προβλέπονται τα υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία τους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Οι οικοδομικές άδειες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής: α) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Ο αριθμός οικοδομικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου. β. Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται: βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα, και ββ) για την Κατηγορία 3, υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε. Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου».

Διάγραμμα κάλυψης με ευθύνη του μηχανικού Με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ καθορίζονται νέα στοιχεία ελέγχου των διαγραμμάτων κάλυψης. Ειδικότερα, ορίζεται πως το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί συνδρομής των επιμέρους προϋποθέσεων που αναλύονται. Το πλήρες κείμενο της νέας ρύθμισης ( Άρθρο 129) στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ έχει ως εξής: -«Διάγραμμα κάλυψης – Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017 Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί της κλίμακας των υποβαλλόμενων διαγραμμάτων κάλυψης, α) στην περ. β) διαγράφεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης, β) στην περ. γ) ο όρος της δόμησης αντικαθίσταται από αυτόν του όγκου, γ) μετά την περ. η) προστίθεται αυτοτελές εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει: α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γεωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων. β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελεστή κατ` όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης. γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, του όγκου και του ύψους του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης. δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης. ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. στ) Ενδεικτικές όψεις. ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο. η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογραφίες σε υφιστάμενα κτίρια.

Το διάγραμμα κάλυψης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχει μεταβληθεί ο επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης του οικοπέδου και ότι στην επιτρεπόμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης. Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.». Αλλαγές στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) για τη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α). Ειδικότερα: α) ο Γενικός Διευθυντής Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, αντικαθιστά τους δύο (2) Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, και τους εκάστοτε οριζόμενους αναπληρωτές τους, β) ο αριθμός των μηχανικών, Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλων Α’ βαθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ορίζεται σε δύο (2), και γ) ο αριθμός των μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, αυξάνεται ομοίως σε δύο (2).

Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συγκροτείται εκ νέου με τη σύνθεση της παρ. 1 και η θητεία των μελών του υφιστάμενου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. παύει αυτοδικαίως».

 (του Νικόλαου Κορακιανίτη)

Νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ: Οι αλλαγές στην έκδοση και τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών