Νομοσχέδιο για στρατηγικές επενδύσεις: Ποιά έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να έχουν τα πλεονεκτήματα και τις ενισχύσεις

Περιορισμό στα έργα αποθήκευσης που μπορούν να συμπεριληφθούν στις στρατηγικές επενδύσεις θέτει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίστηκε στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό και να λάβουν τα κίνητρα μονάχα εφόσον υποβλήθηκαν οι αιτήσεις τους έως την 1η Νοεμβρίου 2021.

 

Ανάμεσα στα οφέλη που έχουν τα έργα που θα υπαχθούν στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων συγκαταλέγονται φορολογικά κίνητρα, κίνητρα χωροθέτησης, ταχείας αδειοδότησης και σημαντικές ενισχύσεις. Είναι σε θέση να λάβουν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή χρηµατικού ποσού από το Δηµόσιο για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ’ αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των ενισχύσεων στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησής τους µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2025

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «Εµβληµατικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σηµασίας» στην ενέργεια είναι όσες υλοποιούνται από διακεκριµένες νοµικές οντότητες και προωθούν την πράσινη οικονοµία, την καινοτοµία, την τεχνολογία, καθώς και την οικονοµία χαµηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και ειδικά στον τοµέα αυτόν, τις επενδύσεις υποδοµής µε συγκεκριµένα ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων, συστηµάτων που συνδυάζουν σταθµό ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και σύστηµα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου, συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., και εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και επενδύσεις που ενισχύουν σηµαντικά την ελληνική οικονοµία και την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο. 

1