Νέα λίστα από τον ΔΕΔΔΗΕ με τα έργα ΑΠΕ όλης της χώρας κατά σειρά προτεραιότητας για την παροχή Όρων Σύνδεσης.

Στην δημοσίευση της πορείας εξέτασης των αιτημάτων χορήγησης όρων σύνδεσης σε έργα ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, με βάση τις νέες λίστες που δημιουργήθηκαν στα πρότυπα της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης και των νέων προτεραιοτήτων που θέτει, προχώρησε για πρώτη φορά ο ΔΕΔΔΗΕ.

Στην εν λόγω λίστα περιλαμβάνονται όλα τα αιτήματα για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που κατατέθηκαν μέχρι 14/04/2020 και τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί και ταξινομηθεί με βάση το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας που προβλέπει η από 20.03.2020 δημοσιευθείσα Απόφαση (ΦΕΚ Β'940) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος που ορίζει το νέο ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας για την εξέταση των αιτήσεων και τη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Βασική στόχευση των νέων ρυθμίσεων είναι η διευκόλυνση ταξινόμησης και ταχύτερης επεξεργασίας των υπεράριθμων αιτήσεων για χορήγηση προσφορών σύνδεσης. Οι αιτήσεις κατηγοριοποιούνται σε πέντε ομάδες, ενώ εντός της ίδιας ομάδας τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής τους. Με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ οι αιτήσεις κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Διεύθυνση Περιφέρειας.

Σύμφωνα με σχετική επεξήγηση του Διαχειριστή, ο επιμερισμός του συνόλου των αιτημάτων των σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στις τέσσερις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΔΔΗΕ (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος-Ήπειρος, Αττική) ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, είναι επιβεβλημένος δεδομένου ότι τα αιτήματα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ εξετάζονται κεντρικά από τα αρμόδια τμήματα μελετών της οικείας Διεύθυνσης Περιφέρειας, τα οποία εκπονούν τις σχετικές τεχνικές μελέτες. Επομένως η χρονική σειρά εξέτασης των αιτημάτων νοείται ανά σημείο εξέτασης και η χορήγηση των Προσφορών Σύνδεσης ακολουθεί αυτοτελώς την ανά Διεύθυνση Περιφέρειας σειρά προτεραιότητας.

Τα αιτήματα σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καταρτίζονται στους ακόλουθους καταλόγους:

- Κατάλογοι ΔΠΜ-Θ ("ΔΠΜ-Θ" και "Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας"): Οι κατάλογοι ΔΠΜ-Θ περιλαμβάνουν αφενός τα αιτήματα σύνδεσης σταθμών που εγκαθίστανται στην γεωγραφική περιφέρεια της Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών) και αναφέρονται στον ξεχωριστό κατάλογο "Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας", και αφετέρου τα αιτήματα σύνδεσης σταθμών που εγκαθίστανται στην υπόλοιπη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ και αναφέρονται στον κατάλογο "ΔΠΜ-Θ" (Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης).

Σημειώνεται ότι η εξέταση των αιτημάτων του καταλόγου "Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας" θα υλοποιείται παράλληλα με την εξέταση των αιτημάτων του καταλόγου "ΔΠΜ-Θ".

- Κατάλογος "ΔΠΚΕ": Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αιτήματα σύνδεσης σταθμών που εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ.

- Κατάλογος "ΔΠΠ-Η" και Κατάλογος "ΔΠΑ": Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα αιτήματα σύνδεσης σταθμών που εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα, εξαιρουμένων των αιτήματων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ που πρόκειται να συνδεθούν σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ ευρισκομένων κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και επί της Πελοποννήσου, που καταλαμβάνονται από την υπ’ αριθ. 699/01.08.2012 Απόφαση Κορεσμού της ΡΑΕ, και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ξεχωριστό κατάλογο "Κορεσμένο Δίκτυο Πελοποννήσου".

Σημειώνεται ότι η εξέταση των αιτημάτων του καταλόγου "Κορεσμένο Δίκτυο Πελοποννήσου" θα υλοποιείται παράλληλα με την εξέταση των αιτημάτων των καταλόγων "ΔΠΠ-Η" και "ΔΠΑ" από τις αντίστοιχες Διεύθυνσεις Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο κατάλογος "Κορεσμένο Δίκτυο Πελοποννήσου" δεν περιλαμβάνει τα αιτήματα της "Επικαιροποιημένης Ενιαίας Λίστας ΑΔΜΗΕ -ΔΕΔΔΗΕ για τη διάθεση του περιθωρίου ισχύος στην Πελοπόννησο", όπως αυτή έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ στις 19.12.2019.

Μπορείτε να δείτε εδώ την σχετική λίστα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

 

28 Απριλίου 2020

energypress