Μελέτη για το περιθώριο των ΑΠΕ στην Κρήτη μετά τη διασύνδεσή της ανέθεσε η ΡΑΕ στο ΕΜΠ.

21 05 2020 | 09:27

Η ΡΑΕ ανέθεσε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του ΕΜΠ τη μελέτη για τον προσδιορισμό του περιθωρίου εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ στο σύστημα της Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσής του με το ΕΣΜΗΕ.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού τίθεται μεταξύ άλλων και ο στόχος υψηλής ανάπτυξης και διείσδυσης ΑΠΕ στο τομέα του ηλεκτρισμού. Η διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ πρόκειται να διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ του νησιού και ως εκ τούτου να συνδράμει στην επίτευξη του στόχου για ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως έχει τεθεί στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ.

Ωστόσο ο προσδιορισμός της αποδεκτής ισχύος ΑΠΕ επί του νησιού μετά την ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσής του με την Αττική, η οποία εν τέλει καθορίζεται από τις επιβαλλόμενες περικοπές της παραγωγής ΑΠΕ, απαιτεί τη διερεύνηση και συνεκτίμηση πλήθους παραγόντων όπως των περιορισμών ασφαλείας, του ταυτοχρονισμού της παραγωγής των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των λειτουργικών περιορισμών που εισάγουν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ο κορεσμός του ΕΣΜΗΕ συνολικά. Περαιτέρω είναι αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσο η παρουσία αποθηκευτικών σταθμών επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα διείσδυσης ΑΠΕ στο τοπικό τμήμα του συστήματος.

 

 

 

20 Μαϊου 2020

energypress