Μεγάλης κλίμακας εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ φέρνουν οι "Λεωφόροι Ηλεκτρισμού" του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

Με γνώμονα την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή με χρονικό ορίζοντα το 2050, στη “ημερήσια διάταξη” του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ τίθεται ο στόχος δημιουργίας των Λεωφόρων Ηλεκτρισμού (Electricity Highways) σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις του ENTSO-E.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον συντονισμένο σχεδιασμό ενός Πανευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο θα επιτρέπει την επιπλέον αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (σε υψηλότερα επίπεδα, έως 80%) με χρονικό ορίζοντα το 2050. Ο σχεδιασμός-προγραμματισμός των Λεωφόρων Ηλεκτρισμού θα γίνεται σε χρονικά στάδια ανά πενταετίες από το 2025 έως το 2050.

Η προσπάθεια η οποία έχει αναληφθεί από τον ENTSO-Ε γίνεται σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους (stakeholders - Εθνικές Αρχές, Ρυθμιστικές Αρχές, παραγωγούς, καταναλωτές, εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά.). Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με τον ENTSO-E, ο ΑΔΜΗΕ παρακολουθεί στενά τις ενεργειακές εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη, ώστε να προκρίνει τις νέες διασυνδέσεις (με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια), με απώτερο στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζεται ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης, η ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς από τις πηγές παραγωγής προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης της ηπείρου αποκτά εξαιρετική σημασία.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα μας, σε υψηλότερο επίπεδο από τους στόχους του 2020 και του 2030, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλης κλίμακας εξαγωγών ηλεκτρική ενέργειας.

 

 

8 Iανουαρίου 2020

energypress