Με φωτοβολταϊκά εξοπλίζει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αχαρνών ο ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο: Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο ΚΥΤ Αχαρνών.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, το αντικείμενο του έργου αφορά την Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον χώρο του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αχαρνών, της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς, στον Δήμο Αχαρνών (θέση Μεσονύχι). 

Ο προϋπολογισμός φτάνει τα εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00€) χωρίς ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

Η συνολική προθεσμία πέρατος του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Χάρης Αποσπόρης

Με φωτοβολταϊκά εξοπλίζει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αχαρνών ο ΑΔΜΗΕ