Κύπρος: Πράσινο φως για το σχέδιο 1000 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

11 02 2024 | 09:09

Μετά και από το πράσινο φως που άναψε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου για το «Σχέδιο Χορηγιών για την εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» (Φάση Β’) απομένει η απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου για να τεθεί σε εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2022 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο του Μέτρου C2.2I2.

Το Μέτρο στοχεύει στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (με απώτερο στόχο την εγκατάσταση τουλάχιστον 1.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων).

Η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Μέτρου (Φάση Β’) ανέρχεται στα €2.500.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου που περιλαμβάνει και τις δύο Φάσεις (Α’ και Β’) ανέρχεται στα €3.700.000.

H διάρκεια εφαρμογής του Μέτρου θα είναι η περίοδος 2024 – 2026.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και Μεγάλες Επιχειρήσεις, που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής.

Η Απόφαση με αριθμό 449 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Η Ενωσιακή Νομική βάσει της πιο πάνω Απόφασης είναι:

•             ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης»[1] (Άρθρο 36α – «Επενδυτικές ενισχύσεις για υποδομές επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»).

Το εν λόγω Μέτρο δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 9ης Φεβρουαρίου 2024 και θα τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

f