Και δια της "στατιστικής" οδού η επίτευξη των στόχων ΑΠΕ στην ΕΕ - 2+1 μηχανισμοί συνεργασίας για τα κράτη μέλη από την Κομισιόν.

Ένα νέο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια με το ανάλογο «μπουστάρισμα» των πράσινων επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εισηγούμενη την "Union Renewable Development Platform" (URDP).

Ειδικότερα, το εν λόγω εργαλείο επιτρέπει την στατιστική «μεταβίβαση» πράσινης ενέργειας από χώρα σε χώρα ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, συνιστώντας έναν μηχανισμό συνεργασίας, όπου, το ένα κράτος μέλος μπορεί να «αγοράσει» στατιστικά ανανεώσιμη ενέργεια από ένα άλλο.

Η βασική ιδέα του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού είναι τα κράτη που υπολείπονται των εθνικών στόχων για το 2020 να καλύψουν την διαφορά, αξιοποιώντας το «πλεόνασμα» των κρατών που έχουν υπερβεί τους αντίστοιχους στόχους.

Να σημειώσουμε ότι η πρώτη συμφωνία αυτού του είδους συνάφθηκε το 2017, ενώ το 2020 ακολούθησαν και άλλες. Με σκοπό να διευκολύνει μια τέτοια διαδικασία, η Κομισιόν προχωρά στη θεσμοθέτηση της «Union Renewable Development Platform» μέσω ενός εξουσιοδοτημένου κανονισμού, όπως απαιτεί η αναθεωρημένη Οδηγία 2018/2001.

Η χρησιμότητα της πλατφόρμας έγκειται στο ότι θα παρέχει πληροφορίες, θα υποδεικνύει δυνητικές ευκαιρίες, καθώς και τα σχετικά σημεία επικοινωνίας, καθιστώντας ευκολότερο για τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν την δυνατότητα αυτή περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Να σημειωθεί ότι ο κανονισμός για την δημιουργία της πλατφόρμας βρίσκεται σε διαβούλευση από την Κομισιόν έως 27 Μαΐου και στόχος είναι να υιοθετηθεί και τεθεί σε ισχύ μέσα στο 3ο τρίμηνο του 2021. Σε ότι αφορά την πλατφόρμα, το σχέδιο είναι να «τρέξει» μέσα στο φθινόπωρο.

Πιο συγκεκριμένα η «στατιστική μεταβίβαση» αφορά σε μια ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας που αφαιρείται από το ενεργειακό μίγμα μιας χώρας και προστίθεται σε μια άλλη. Πρόκειται για μια λογιστικού τύπου διαδικασία και όχι για πραγματική ανταλλαγή ενέργειας με φυσική παράδοση.

Επιτρέποντας τέτοιου είδους ανταλλαγές, ο συγκεκριμένος μηχανισμός συνεργασίας προσφέρει στα κράτη μέλη της ΕΕ ένα πρόσθετο κίνητρο να υπερβούν τους στόχους τους, καθώς μπορούν να λάβουν μια πληρωμή για την ενέργεια που ουσιαστικά παράγουν για άλλους και παραδίδουν λογιστικά. Επιπλέον, επιτρέπει σε χώρες με λιγότερο οικονομικά αποδοτικές ΑΠΕ να επιτύχουν τους στόχους τους με χαμηλότερο κόστος.

Πέραν της «στατιστικής» μεταφοράς (statistical transfers), η οδηγία της της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Renewable Energy Directive) προβλέπει και άλλους δύο μηχανισμούς συνεργασίας:

  • Την από κοινού ανάπτυξη έργων (joint projects)
  • Κοινά σχήματα στήριξης (joint support schemes)

Από κοινού ανάπτυξη έργων

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν ένα έργο ΑΠΕ στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης και να μοιραστούν τα οφέλη σε πράσινη ενέργεια για την εξυπηρέτηση των στόχων ΑΠΕ που έχουν θέσει. Αυτά τα έργα μπορούν αλλά όχι και κατ’ ανάγκην να περιλαμβάνουν φυσική μεταφορά ενέργειας από την μια χώρα στην άλλη.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σχήμα μπορεί να επεκταθεί και σε συνεργασίες χωρών-μελών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Η παραγόμενη ενέργεια υπολογίζεται στους εθνικούς στόχους αν το έργο περιλαμβάνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσική ροή ενέργειας προς την Ευρωπαϊκής Ένωση (προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνεται εντός ΕΕ).

Σχήματα στήριξης (Joint support Schemes)

Δύο η περισσότερες χώρες της ΕΕ μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν ένα κοινό σχέδιο στήριξης για την τόνωση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην επικράτεια του ενός ή και των δύο κρατών. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει μέρα όπως κοινή ταρίφα ενίσχυσης (feed-in-tariff), κοινή ταρίφα feed-in-premium, ή κοινό καθεστώς ποσοστώσεων ή πιστοποιητικών.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος. 

 

 

18 Μαϊου 2021

energypress