Ευρωπαϊκό μετάλλιο στην εξοικονόμηση ενέργειας λόγω κρίσης!

Πρωταθλητής στην εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2006-2017 αναδεικνύεται η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε  η EUROSTAT, γεγονός που αποδίδεται στην οικονομική κρίση και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. που αυτή προκάλεσε.

Αντίθετα σε επίπεδο ΕΕ η κατανάλωση βρίσκεται σε αυξητική πορεία και σε τροχιά απόκλισης από τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιδόσεις
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία:
-Μεταξύ των 23 κρατών μελών όπου η τελική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε μεταξύ 2006 και 2017, μόνο η Ελλάδα (με ποσοστό -2,3% ετησίως) σημείωσε μέση ετήσια μείωση άνω του 2%. Η κατανάλωση αυξήθηκε στη Μάλτα (+ 2,7% ετησίως), της Πολωνίας (+ 1,4%), της Λιθουανίας (+ 0,7%), της Αυστρίας (+ 0,3%).
-Μεταξύ των 25 κρατών μελών όπου στο ίδιο διάστημα (2006-2017) η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε, η Ελλάδα και η Λιθουανία σημείωσαν μέσες ετήσιες μειώσεις άνω του 2% (2,4 και 2,2 % αντίστοιχα). Η κατανάλωση αυξήθηκε στην Εσθονία (+ 1,2% ετησίως), την Πολωνία (+ 0,7%) και την Αυστρία (+ 0,1%).

Aπόκλιση
Σε επίπεδο ΕΕ, το 2017 η κατανάλωση ενέργειας συνέχισε να αυξάνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφοντας όπως επισημαίνει η EUROSTAT απόκλιση από τους στόχους ενεργειακής απόδοσης. Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανήλθε σε 1 561 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe), ενώ η τελική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 1 222 Mtoe. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και τα δύο επίπεδα αυξήθηκαν κατά περίπου 1%.
Ο στόχος για την ενεργειακή απόδοση προβλέπει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020, χρονιά κατά την οποία η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 483 Mtoe κατ ‘ανώτατο όριο και η τελική κατανάλωση ενέργειας να μην υπερβαίνει τους 1 086 Mtoe .

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση προβλέπει νέο στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2030: κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας που δεν υπερβαίνει τα 1 273 Mtoe και τελική κατανάλωση ενέργειας που δεν υπερβαίνει τους 956 Mtoe (ισοδυναμεί με μείωση κατά 32,5%).

Το 2017, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ ήταν 5,3% υψηλότερη από το στόχο για το 2020 αν και έχει μειωθεί σε σχέση με το 1990, κατά 0,4%.

Eνεργειακή ζήτηση
Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό η Πρωτογενής Κατανάλωση Ενέργειας είναι η συνολική ενεργειακή ζήτηση μιας χώρας. Περιλαμβάνει κατανάλωση του ενεργειακού τομέα, απώλειες κατά την μετατροπή (π.χ. κατά την παραγωγή ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο), μεταφορά και διανομή ενέργειας, καθώς και την τελική κατανάλωση ενέργειας από τους τελικούς χρήστες.

Δεν περιλαμβάνει τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για μη ενεργειακούς σκοπούς (π.χ. πετρελαϊκά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών) και αυτό είναι που την διαφοροποιεί από την Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας (ή Πρωτογενή Διάθεση Ενέργειας).
Αντίστοιχα η Τελική Κατανάλωση Ενέργειας είναι η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται από τους τελικούς χρήστες για ενεργειακούς σκοπούς.

Είναι η ενέργεια που φτάνει στον τελικό καταναλωτή και δεν περιλαμβάνει την ιδιοκατανάλωση ενέργειας από τον ενεργειακό τομέα. Οι κατηγορίες των τελικών καταναλωτών ενέργειας είναι τα νοικοκυριά, ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες (τριτογενής τομέας) και άλλοι (όπως η αλιεία, δασοκομία, κλπ.).

 

 

 

8 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: ecopress