Εξαιρούνται τα μικρά φωτοβολταϊκά της Δυτ. Μακεδονίας από την υποχρέωση εγγυητικής επιστολής με την αίτηση για όρους σύνδεσης

Εξαίρεση για τους μικρούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικών για την απόκτηση οριστικών όρων σύνδεσης αναμένεται να εισαγάγει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με παρέμβασή του στο νομοσχέδιο για την β’ φάση απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή.

Το παραπάνω έκανε γνωστό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Κατόπιν αιτήματος βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει τα μικρά φωτοβολταϊκά στη Δυτική Μακεδονία από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Σημειώνεται ότι η νέα αυτή διάταξη αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου πλέγματος «περιορισμών» και ρυθμίσεων που εισηγείται το ΥΠΕΝ και στόχο έχουν να καταλήγουν να προκρίνονται τα έργα που θα υλοποιηθούν, ώστε να μην καταλαμβάνεται «αδίκως» ηλεκτρικός «χώρος». Αυτό γιατί παρατηρείται το φαινόμενο, έργα που διαθέτουν ταρίφα ή οριστικούς όρους σύνδεσης να καθυστερούν αρκετά να υλοποιηθούν. Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι οι επενδυτές να προχωρούν στην υλοποίηση του έργου μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την στιγμή που καθίσταται δυνατό κάτι τέτοιο, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει την αδειοδότηση του έργου, έχουν λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης κλπ.

Αναλυτικά, το άρθρο 6 με τίτλο «Εγγυητική Επιστολή» του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:

1.Για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή, εγγυητική επιστολή, με διάρκεια ισχύος κατ` ελάχιστον δυο (2) έτη, η οποία υποχρεωτικά ανανεώνεται προ της λήξης της, μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι την ηλέκτριση του σταθμού και την έκδοση της Βεβαίωσης Ηλέκτρισης.

2. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής:

α) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) A’ και Β’ βαθμού,

β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας,

γ) οι Ενεργειακές Κοινότητες άνω των εξήντα (60) μελών, εκ των οποίων τα πενήντα (50) μέλη τουλάχιστον είναι φυσικά πρόσωπα ή συμμετέχουν σε Ο.Τ.Α..

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εξαιρέσεων και εφόσον έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των σταθμών ή η αλλαγή της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης των κατόχων των σταθμών, μέχρι τη θέση των εν λόγω σταθμών σε λειτουργία.

3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α’ 9), ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε κιλοβάτ (kW), ως ακολούθως:

α) σαράντα δυο (42) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος, έως και ένα (1) μεγαβάτ (MW),

β) είκοσι ένα (21) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος από ένα (1) έως και δέκα (10) MW,

γ) δεκατέσσερα (14) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος από δέκα (10) έως εκατό (100) MW, και

δ) επτά (7) ευρώ ανά kW, για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό (100) MW. Ειδικά στην περίπτωση σταθμού αποθήκευσης, ως ισχύς του αιτήματος, νοείται η μέγιστη ισχύς έγχυσης στο σημείο σύνδεσης με το Δίκτυο ή Σύστημα.

4. Εάν η εγγυητική επιστολή δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύνδεσης, αυτή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4) του αρχικού ποσού.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η απομείωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής, ο αρμόδιος Διαχειριστής, εντός είκοσι (20) ημερών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης, ενημερώνει τον φορέα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.

Με την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 ή αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με τη θέση του σταθμού σε λειτουργία ή την ενεργοποίηση της σύνδεσής του, ο αρμόδιος Διαχειριστής, εντός δέκα (10) ημερών, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποδεσμευτεί το εναπομείναν ποσό της εγγύησης και ακολούθως να αποδοθεί στον δικαιούχο.

5. Σε περίπτωση χορήγησης κοινής Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τη σύνδεση δύο (2) ή και περισσοτέρων σταθμών από διαφορετικούς κατόχους στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους μετά από αίτημά τους, εάν εντός ενός (1) έτους από την έκδοσή της δηλωθεί εγγράφως υπαναχώρηση, έστω και ενός εξ αυτών για την κατασκευή του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται και η σχετική Άδεια Παραγωγής ή η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται επί κοινών αιτημάτων του άρθρου 14.

6. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν η ισχύς οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή έγκρισης, η οποία απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού ή ανασταλεί ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

β) Αν παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι τότε δικαστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεώς, η οποία έχει στραφεί κατά οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης, απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, αρκεί η ημερομηνία της ως άνω κατάθεσης να προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εγγυητικής επιστολής στον αρμόδιο Διαχειριστή από τον ενδιαφερόμενο.

γ) Αν ο σταθμός δεν υλοποιηθεί λόγω απόρριψης από την αρμόδια αρχή του αιτήματος του ενδιαφερομένου για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθμού, όπου προβλέπεται, και επιπλέον έχει γίνει ανάκληση της Άδειας Παραγωγής ή της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

δ) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

ε) Αν προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού και δεν υποβληθεί αίτηση για διατήρηση της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς σε εκκρεμότητα. στ) Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να συνεχίσει να διατηρεί την αίτησή του σε εκκρεμότητα λόγω αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού.

ζ) Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ακυρώσει την αίτηση του και να μην του χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Συνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

η) Στην περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, περί μη ένταξης κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης

ι) Για σταθμούς βιομάζας που εγκαθίστανται εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης επιτρέπεται η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) ή μέρους αυτής. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Σε περίπτωση επιστροφής μέρους αυτής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η ως άνω Οριστική Προσφορά Σύνδεσης τροποποιείται και απομειώνεται αντίστοιχα για ισχύ ανάλογη με την μείωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.

7. Σε περίπτωση αύξησης της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του σταθμού σε σχέση με την αρχική ισχύ, επί της οποίας υπολογίστηκε το ύψος της εγγυητικής επιστολής, απαιτείται είτε εκ νέου υποβολή εγγυητικής επιστολής από τον κάτοχο του σταθμού για το πρόσθετο τμήμα ισχύος, είτε αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα εγγυητική επιστολή για τη νέα συνολική ισχύ του σταθμού, με χρονική διάρκεια αυτής κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της. Ο σχετικός υπολογισμός λαμβάνει χώρα βάσει της παρ. 3.

8. Αν επέλθει μείωση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, μετά την αρχική χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό:

α) μέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%), ο κάτοχος του Σταθμού δύναται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή και να υποβάλει νέα εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τη νέα μειωμένη ισχύ του σταθμού,

β) μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%), ο κάτοχος του σταθμού δύναται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή και να υποβάλει νέα εγγυητική επιστολή, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση ίση με το είκοσι τοις εκατό (20%) της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής. Ειδικά για τα συγκροτήματα αιολικών πάρκων της παρ. 31 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW, το ανωτέρω ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) υπολογίζεται επί της συνολικής ισχύος του συγκροτήματος και η μείωση της ισχύος μπορεί να κατανεμηθεί ελεύθερα και μη αναλογικά μεταξύ των επιμέρους αδειών του συγκροτήματος. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τους εξαιρούμενους σταθμούς του Κεφαλαίου Ζ’ του παρόντος.

9. Ο επενδυτής δυναται, κατ’ελάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, να την ανακτήσει, καταβάλλοντας απευθείας προ της σχετικής προθεσμίας το τίμημα υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Η ίδια παράγραφος ισχύει αναλογικά και για την περίπτωση Εγγυητικής Επιστολής του άρθρου 11α του ν. 4685/2020.

Μιχάλης Μαστοράκης | energypress

Εξαιρούνται τα μικρά φωτοβολταϊκά της Δυτ. Μακεδονίας από την υποχρέωση εγγυητικής επιστολής με την αίτηση για όρους σύνδεσης