Ένας χρόνος πλήρους λειτουργίας για το Σταθμό Κλιματικής Αλλαγής του ΔΠΘ στις αποκατεστημένες δεντροφυτείες του ΛΚΔΜ.

09 07 2020 | 10:42

To έργο COFORMIT με τίτλο «Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής» υλοποιείται με συντονιστή φορέα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συγκεκριμένα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και επιπλέον συμμετέχοντες φορείς τη ΔΕΗ Α.Ε. και την εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης ena Ο.Ε. Υπεργολάβος του έργου είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», (ΕΠΑνΕΚ).

Ένας από τους στόχους του έργου είναι η διαρκής καταγραφή των μεταβολών δέσμευσης άνθρακα από τις δενδροφυτείες. Έχει εγκατασταθεί ένας πύργος eddy covariance στις αποκαταστημένες δενδροφυτείες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή του ορυχείου Αμυνταίου (40.590ο Ν, 21.827ο Ε) για την καταγραφή των εποχιακών και διαχρονικών μεταβολών της αποθήκευσης διοξειδίου. Ο πύργος, ύψους 17 μέτρων, είναι σε πλήρη λειτουργία  και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την έρευνα της κλιματικής αλλαγής στη χώρα. Στόχος είναι η συνεχής λειτουργία του  και μετά το πέρας του έργου το τέλος του 2021.

 

 

9 Iουλίου 2020

energypress