Διαδικασία αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης από την Ελλάδα και άλλες χώρες θεσπίζει η ΡΑΕΚ

Την απόφαση να αναγνωρίζονται πλέον Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες για τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία έλαβε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου.

Μέχρι τώρα, δεν υπήρχε καθορισμένη διαδικασία για αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ.

Η απόφαση της ΡΑΕΚ ορίζει ότι πριν την αναγνώριση της εγγύησης προέλευσης η Αρχή θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η χώρα εξαγωγής έχει σύστημα αποκάλυψης του ενεργειακού της μείγματος.

Επίσης, η ΡΑΕΚ θα διεξάγει κατά την κρίση της επιπρόσθετους ελέγχους, π.χ. θα μπορεί να επικοινωνεί με τον εκδίδοντα οργανισμό για να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της εγγύησης προέλευσης, ότι δεν υπάρχει λόγος για απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης της εγγύησης προέλευσης και ότι η εγγύηση προέλευσης δεν εισάχθηκε και σε άλλη χώρα και/ή δεν μετρήθηκε στο ενεργειακό μείγμα της χώρας εξαγωγής.

Για τις εγγυήσεις προέλευσης που εισήχθησαν στην Κύπρο έγκυρα μέσω του AIB Hub και φέρουν μοναδικό αριθμό EECS και/ή άλλη μέθοδο εισαγωγής η οποία διασφαλίζει τις πιο πάνω απαιτήσεις που θέτει η απόφαση της ΡΑΕΚ, η Αρχή θα τις αναγνωρίζει σύμφωνα με το σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης, δίχως επιπρόσθετο έλεγχο.

Γιάννα Παπαδημητρίου | energypress

Διαδικασία αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης από την Ελλάδα και άλλες χώρες θεσπίζει η ΡΑΕΚ