ΔΑΠΕΕΠ: Στις 26 Ιουνίου η πρώτη από τις τρείς δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης του 2024 – Χωριστά «προϊόντα» για φωτοβολταϊκά, αιολικά και ΜΔΝ – Υποβολή αιτήσεων εντός των ημερών

Μετά την έγκριση του Κανονισμού Δημοπρασιών από την Ρυθμιστική Αρχή, ο ΔΑΠΕΕΠ είναι έτοιμος να διενεργήσει την πρώτη από τις τρεις Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης που θα γίνουν εντός του 2024.

Η πρώτη δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και θα περιλαμβάνει την δημόσια διάθεση τριών διαφορετικών πακέτων Εγγυήσεων Προέλευσης που πλέον ονομάζονται «Προϊόντα Εγγυήσεων Προέλευσης». Και τα τρία αυτά «προϊόντα» αφορούν Εγγυήσεις Προέλευσης για ενέργεια ΑΠΕ που παρήχθη στο τελευταίο τρίμηνο του 2023, ήτοι από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2023.

 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διαφοροποιούνται και διακρίνονται ως προς την πηγή της Ανανεώσιμης Ενέργειας (τεχνολογία παραγωγής ΑΠΕ) και την θέση του Σταθμού παραγωγής, δηλαδή το εάν είναι συνδεδεμένα στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα νησιά), ή στο Μη Διασυνδεδεμένο σύστημα (ΜΔΝ).

Αναλυτικότερα, το πρώτο προϊόν αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήγαγαν Φωτοβολταϊκοί σταθμοί (Διασυνδεδεμένο Σύστημα), το δεύτερο προϊόν αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για Αιολικούς σταθμούς (Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και το τρίτο προϊόν αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για Φωτοβολταϊκούς Και Αιολικούς σταθμούς που είναι συνδεδεμένοι στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Νησιά ΜΔΝ).

Για κάθε προϊόν θα υπάρξει διακριτή δημοπράτηση ανά τρίωρο , ήτοι στις 11:00πμ, στις 2:00 μ.μ. και στις 5:00 μ.μ. (όλες οι ώρες Ελλάδος).

Το ετήσιο Πρόγραμμα Τρίμηνων Δημοπρασιών για το 2024  θα συμπεριλάβει  δυο ακόμη δημοπρασίες, προγραμματισμένες για το τέλος Σεπτέμβρη (25/9/24) για Εγγυήσεις Προέλευσης παραγωγής του πρώτου τριμήνου του 2024 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος 2024) και στις 15 Δεκεμβρίου για Εγγυήσεις Προέλευσης παραγωγής δεύτερου τριμήνου του 2024 (Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος 2024). Οι ακριβείς Ημερομηνίες και ώρες διενέργειας θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Εντός των επόμενων ημερών θα εκκινήσει η υποβολή αιτήσεων Εγγραφής στο Μητρώο των συμμετεχόντων  καθώς επίσης και η ανάρτηση στο site του ΔΑΠΕΕΠ τού ακριβούς χρονοδιαγράμματος των σημαντικών ημερομηνιών που θα καθορίζουν τις δεσμευτικές από τον κανονισμό προθεσμίες, όπως την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δήλωσης συμμετοχής στην δημοπρασία του Ιουνίου 2024.

Για το πρόγραμμα, τα έντυπα, τις προϋποθέσεις εγγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένη ενότητα στον ιστότοπο του ΔΑΠΕΕΠ (www.dapeep.gr)

 

 

Έγκριση του Κανονισμού

Τον Κανονισμό για τις δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης είχε εγκρίνει η ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ, έπειτα από την ολοκλήρωση και της δεύτερης διαβούλευσης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Αρχής, ο Κλάδος Ενέργειας αποφασίζει «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κατά την παρ. 2 του άρθρου 18Α, του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει, την έγκριση του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ και κοινοποιείται στην εταιρεία ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Όπως είχε γράψει το energypress, η πρώτη δημοπρασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου, με μια δεξαμενή δημοπρατήσιμων «πράσινων» πιστοποιητικών που ανέρχονται στις 4,44 τεραβατώρες.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΑΕΥ λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, καθώς και την εισήγηση του Διαχειριστή και τα σχόλια που υποβλήθηκαν στη δεύτερη διαβούλευση, ενέκρινε τον Κανονισμό, προχωρώντας στις παρακάτω τροποποιήσεις:

  • Μειώθηκε η προθεσμία εντός της οποίας ο ΔΑΠΕΕΠ οφείλει να καταχωρήσει προσφορά εκ μέρους συμμετέχοντα με σχετική εξουσιοδότηση, και συγκεκριμένα ορίστηκε σε 10 λεπτά αντί για 15. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι μειώθηκε η ελάχιστη χρονική διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης (30 λεπτά αντί για 3 ώρες).
  • Διαγράφηκε η πρόβλεψη χρέωσης τελών μεταβίβασης στους συμμετέχοντες στους οποίους κατακυρώθηκαν εγγυήσεις προέλευσης μέσω δημοπρασίας, δεδομένου ότι εκκρεμεί επικαιροποιημένη εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ και Απόφαση της Αρχής επί των τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
  • Σε ότι αφορά τις δημοπρασίες με πρόσκληση υποβολής προσφορών με κατάθεση σφραγισμένου φακέλου, κρίνεται εύλογη η προσθήκη διευκρίνησης αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και μη διαθεσιμότητας του ΣΥΠΕΔ-ΕΠ. Κατά τα λοιπά, οι κανόνες αξιολόγησης και εγκυρότητας προσφορών και λοιποί όροι θα εξειδικεύονται στην ανακοίνωση διενέργειας της δημοπρασίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΑΕΥ.
  • Επιπλέον, μειώθηκε η τιμή εκκίνησης της πρώτης δημοπρασίας. Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των εγγυήσεων προέλευσης έχει μειωθεί, κρίνεται εύλογο η τιμή εκκίνησης της πρώτης δημοπρασίας να οριστεί σε χαμηλότερο επίπεδο (€0,10 αντί για €0,50), έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να κηρυχθεί άγονη η δημοπρασία.

(φωτογραφία: pixabay.com)

f