Από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ αποφασίστηκε η διάθεση 200.000 € στο ΚΕΠΑ

11 02 2024 | 10:42

Από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ αποφασίστηκε η διάθεση 200.000 € στο Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για δενδροφυτεύσεις και συναφείς δραστηριότητες σε Δήμους και Δημόσιους φορείς.

Η απόφαση επιτρέπει τη συνέχιση της Πρωτοβουλίας του ΚΕΠΑ για ενίσχυση και προστασία του αστικού, περι-αστικού και δασικού πλούτου της χώρας στο πλαίσιο των προσπαθειών του ως UNAI Hub SDG7 για δέσμευση CO2 από τα δένδρα και έκδοσης πιστοποιητικών δέσμευσης CO2 από τις τοπικές οικονομίες.

Το ΚΕΠΑ UNAI Hub SDG7 προσδοκά στην διεύρυνση της συνεργασίας με την Τ.Α. για αύξηση των δενδροφυτεύσεων, ανταλλαγής «καλών πρακτικών» για την προώθηση της 2030 Agenda SDGs του ΟΗΕ και ενίσχυσης πολιτικών προσαρμογής (adaptation) στην Κλιματική Αλλαγή.


δ