41 εκατ. για οικονομικές δραστηριοτήτες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις λιγνιτικές περιοχές θα “ρίξει” το Πράσινο Ταμείο

Tην έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» συναποφάσισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας και ο αναπλ. υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού προγράμματος ανέρχεται σε 41.384.181 ευρώ και η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2022.

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2022. 

Όπως ορίζεται στην απόφαση, η εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση πρόσκλησης/εων υποβολής προτάσεων, η διαδικασία και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων στο Πρόγραμμα, ο καθορισμός των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 

Με τις οποίες αποφάσεις αυτές μπορεί να εγκρίνονται Οδηγοί Διαχείρισης των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίοι θα εμπεριέχουν τις ανωτέρω προβλέψεις, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. 

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελούν οι περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας.

Η περαιτέρω ενεργοποίηση και εξειδίκευση του υπόλοιπου ποσού του Προγράμματος θα υλοποιηθεί, σταδιακά, με αντίστοιχες εισηγήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης/Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.  

Γιάννα Παπαδημητρίου | energypress

41 εκατ. για οικονομικές δραστηριοτήτες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις λιγνιτικές περιοχές θα “ρίξει” το Πράσινο Ταμείο